Nemščina za prevajalce IV

Nemščina za prevajalce IV

Stopnja: 1

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:0

Ure vaj:15

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: lekt. Rieger Mladen, prof. dr. Gruntar Jermol Ada

Vsebina

Nemška slovnica 4:

Predmet je sestavljen iz dveh podpredmetov:

a) Nemška slovnica 4 – predavanja
b) Nemške slovnične vaje

Poglavja s področja nemške sintakse (podrobnejša obravnava stavčnih členov, stavčna analiza) in izbrana poglavja nemške morfologije (zaimek es, raba člena ipd.). Poseben poudarek bo na odnosu med strukturo, pomenom in funkcijo ter primerjavo s slovenskim jezikom, s čimer študente spodbujamo k razvijanju ustreznih prevodnih strategij.
Predavanja dopolnjujejo slovnične vaje, pri katerih študentje s praktičnim delom utrjujejo znanje obravnavanih struktur in deloma tudi nekatera zahtevnejša morfološka poglavja.