Nemščina za prevajalce V

Nemščina za prevajalce V

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: lekt. Rieger Mladen, prof. dr. Gruntar Jermol Ada

Vsebina

Predmet je sestavljen iz dveh sklopov:
a) Nemško-slovenska kontrastivna slovnica 1
b) Nemški jezik in prevajanje 3

a) Nemško-slovenska kontrastivna slovnica 1:
Študentje nadgradijo znanja, usvojena v prvih dveh letnikih, s kontrastivno slovnico nemškega in slovenskega jezika. Seznanijo se z metodami in temami kontrastivne analize, ki so še zlasti uporabne za pravajalce, npr.: kongruenca med osebkom in povedkom, neosebne glagolske oblike, dolocene skupine glagolov (npr. prehodni – neprehodni, povratno osebni …), dolocna – nedolocna oblika pridevnika v slovenšcini, stopnjevanje pridevnika, raba zaimkov, modalnost, samostalniškost nemšcine, glagolski vid, raba trpnika, živi – neživi osebek, negacija in druge kontrastivno relevantne teme.

b) Nemški jezik in prevajanje 3:
Obravnavanje razlicnih tem – tudi s prevodnega zornega kota, pri cemer študenti širijo besedni zaklad, hkrati pa se ucijo idiomaticnega izražanja v nemškem jeziku ter krepijo prevajalske vešcine. Pri pisnem izražanju študenti s pomocjo sinteze znanj pridobljenih v prvih dveh letnikih nadgrajujejo poznavanje procesa pisanja. Poleg tega študenti utrjujejo in nadgrajujejo znanje nekaterih zahtevnejših morfoloških in sintakticnih struktur.