Nemški jezik V

Nemški jezik V

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Gruntar Jermol Ada

Vsebina

Predmet je sestavljen iz dveh sklopov:
a) Nemška kontrastivna slovnica 1
b) Nemške jezikovne vaje 3

a) Nemška kontrastivna slovnica 1:
Študentje nadgradijo znanja, usvojena v prvih dveh letnikih, s kontrastivno slovnico nemškega in slovenskega jezika. Seznanijo se z metodami in temami kontrastivne analize, ki so še zlasti uporabne za pravajalce, npr.: kongruenca med osebkom in povedkom, neosebne glagolske oblike, določene skupine glagolov (npr. prehodni – neprehodni, povratno osebni …), določna – nedoločna oblika pridevnika v slovenščini, stopnjevanje pridevnika, raba zaimkov, modalnost, samostalniškost nemščine, glagolski vid, raba trpnika, živi – neživi osebek, negacija in druge kontrastivno relevantne teme.

b) Nemške jezikovne vaje 3:
Obravnavnje različnih tem, kjer študenti širijo besedni zaklad, hkrati pa se učijo idiomatičnega izražanja v nemškem jeziku. Pri pisnem izražanju študenti s pomočjo sinteze znanj pridobljenih v prvih dveh letnikih nadgrajujejo poznavanje procesa pisanja. Poleg tega študenti utrjujejo in nadgrajujejo znanje nekaterih zahtevnejših morfoloških in sintaktičnih struktur.