Štipendije za klasične filologe pri Ustanovi patra Stanislava Škrabca

Ustanova patra Stanislava Škrabca v skladu z Aktom o ustanovitvi z dne 12. 12. 2003 in Pravili Ustanove patra Stanislava Škrabca z dne 10. 3. 2004 objavlja javni razpis za štipendije v študijskem letu 2020─2021. To so: a) enoletne štipendije za drugostopenjski magistrski študij slovenskega jezika, slovanskih jezikov, klasične filologije ter splošnega in primerjalnega jezikoslovja; b) enoletne štipendije za doktorski študij študentom za področje slovenskega jezika, slovanskih jezikov in klasične filologije ter splošnega in primerjalnega jezikoslovja; c) enkratne štipendije za doktorski študij študentom-članom Slovenske frančiškanske province sv. Križa; in č) enkratne postdoktorske štipendije za raziskovanje s področja slovenskega jezika.

Štipendije za magistrski študij

Za dodelitev štipendije za drugostopenjski magistrski študij slovenskega jezika, slovanskih jezikov, klasične filologije ter primerjalnega in splošnega jezikoslovja lahko kandidirajo kandidati, ki imajo v času razpisa status rednega študenta in so vpisani v 2., 3. letnik dodiplomskega študija ali v 1. in 2. letnik drugostopenjskega magistrskega študija. Imeti morajo vsaj prav dobro povprečno oceno (8) in že delovati na področju študija in raziskovanja jezika. To dokazujejo s pisnimi mnenji pomembnejših strokovnjakov s posameznih področij, morebitno bibliografijo do sedaj objavljenih del in/ali potrdilom o sodelovanju pri raziskavah s kratkim mnenjem vodje raziskave.

Prav tako lahko kandidirajo študenti z rednim statusom in so vpisani v absolventski staž.

Za dodelitev štipendije lahko kandidirajo tudi študenti slovenskega jezika na lektoratih in študijih slovenščine na tujih univerzah.

Štipendije za doktorski in podoktorski študij

Za dodelitev štipendije za doktorski študij slovenskega jezika, slovanskih jezikov, klasične filologije ter primerjalnega in splošnega jezikoslovja lahko kandidirajo kandidati, ki so oziroma bodo v študijskem letu 2020─2021 vpisani na doktorskem študiju in delujejo na področju študija in raziskovanja jezika. To dokazujejo s pisnimi mnenji pomembnejših strokovnjakov s posameznih področij, z bibliografijo do sedaj objavljenih del in/ali potrdilom o sodelovanju pri raziskavah s kratkim mnenjem vodje raziskave.

Študenti, ki se odlikujejo z nadpovprečnimi študijskimi in raziskovalnimi rezultati, za kar imajo potrebna dokazila, lahko večkrat zapored kandidirajo za štipendijo za doktorski študij.

Za dodelitev štipendije lahko kandidirajo tudi študenti slovenskega jezika na lektoratih in študijih slovenščine na tujih univerzah.

Za dodelitev štipendije za doktorski študij ne glede na smer študija lahko kandidirajo študenti, ki so člani Slovenske frančiškanske province sv. Križa.

Za dodelitev postdoktorske štipendije za raziskovanje s področja slovenskega jezika lahko kandidirajo z opravljenim doktoratom, ki niso v rednem delavnem razmerju za polni delavni čas in ki dokazujejo aktivno udeležbo pri raziskovalnih projektih. To dokazujejo z bibliografijo do sedaj objavljenih del, potrdilom o sodelovanju pri raziskavah s kratkim mnenjem vodje raziskave in s pisnimi mnenji oziroma priporočili pomembnejših strokovnjakov.

Prijavna vloga

Prijava za štipendijo mora vsebovati: a) vlogo za podelitev štipendije, ki je na voljo tukaj; b) življenjepis; c) potrdilo o opravljenih izpitih z ocenami in potrdilo o vpisu / ali opravljenem doktoratu; č) mnenje vsaj enega pomembnega strokovnjaka s področja študija in raziskovanja; in d) bibliografijo objavljenih del in/ali potrdilo o sodelovanju pri raziskavah s kratkim mnenjem vodje raziskave (za postdoktorske kandidate obvezno).

Prijave s celotno dokumentacijo kandidati pošljejo kot pdf na elektronski naslov: polona.lovsin@riko.si, v zadevi naj piše: »Razpis za štipendije«.

Rok za prijavo: do vključno 22. maja 2020.

Prijave, ki ne bodo vložene v skladu z zahtevanimi pogoji in navodili ali ne bodo vložene pravočasno, ne bodo upoštevane. Izbirni postopek bo izvršen skladno s Pravili ustanove ter načeli pravičnosti.

Dodatne informacije so možne na telefonski številki 01 / 58 16 308, vsak delovni dan od 9. do 11. ure, ter po e‑pošti info@skrabceva-ustanova.si. Kandidati bodo obveščeni o izboru najkasneje do 19. junija 2020.

Zadnje novice

Ekskurzija Oddelka za sociologijo v Muzej norosti in Maribor

Skupna fotografija udeležencev ekskurzije (foto: Nejc Nemček)

Sem vzgajala sokola - koncert nemške srednjeveške lirike

Utrinek z dogodka (foto: Klemen Humar)

Prof. dr. Roman Kuhar prejemnik nagrade mentor leta 2023

Prof. dr. Roman Kuhar