Pedagogika

Pedagogika

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 10

Ure vaj: 5

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Jeznik Katja

• Opredelitev osnovnih pojmov: Pedagogika kot znanost, teorija (filozofija), umetnost in ideologija ter kot aplikativna in sintezna veda. Vzgoja kot intencionalni dejavnik kulture in odnos do socializacije, manipulacije in indoktrinacije.
• Šola kot družbena institucija:
Šola in ideologija:
Šola kot ideološki aparat države in pojav "prikritega kurikuluma." Potencialni ideološki dejavniki v šoli: dejavniki: izobraževalni predmeti, vzgojni predmeti, metode poučevanja, učitelj, razredna-šolska skupnost, kultura šole, obrobni organizacijski okviri. Sistemski ukrepi za zmanjševanje ideoloških pritiskov na javno šolo (pravica do ustanavljanja zasebnih šol, laičnost in avtonomnost javne šole). Etično-strokovna odgovornost učitelja za zmanjševanje ideologije.
• Vzgojne dimenzije šolskega programa:
Dualizem vloge šole v sodobni družbi - vzgojni in izobraževalni vidik. Pravni in pedagoški vidik zahteve po oblikovanju vzgojnega koncepta javne šole . Minimalni in maksimalni koncept vzgoje (med preventivno disciplino in odgovorno sintezo vzgoje in izobraževanja). Modeli šolske socializacije (vzgoje): direktni, indirektni in kombinirani.
• Šola kot organizacija z jasno postavljenimi pravili in šola kot skupnost. Sodobna načela oblikovanja šolske skupnosti: pravičnost, solidarnost, inkluzivnost. Etični modeli šolske socializacije: deontološka nasproti diskurzivni etiki, etika pravičnosti, etika skrbi, komunitarijanska etika vrednot. Vzgoja v javni šoli med etičnimi in pravnimi okvirji. Upoštevanje temeljnih človekovih pravic in psiholoških pravice otroka v institucionalni vzgoji.
• Teoretski in praktični problemi moralne vzgoje:
Razvoj moralnosti med heteronomijo in avtonomijo. Osnovne naloge moralne vzgoje: razvoj socialne kognicije in afektivne sfere osebnosti. Identifikacija kot medij moralne vzgoje. Osnovna načela razvoja moralnega razsojanja. Vzgojni pomen razvoja empatije. Paradoksnost fenomena avtoritete v moderni. Pedagoški eros.

1. Temeljna literatura:
• Kroflič, R. (1997 in 1999). Med poslušnostjo in odgovornostjo (Procesno-razvojni model moralne vzgoje). Ljubljana: VIJA, 131 str. COBISS.SI-ID - 71280128
• Kroflič, R. Vzgoja za odgovornost onkraj razsvetljenske paradigme: od razvoja odgovora-zmožnosti k spoštljivemu odnosu in razvoju etične zavesti, Sodobna pedagogika, posebna izd. 2007, letn. 58, str. 56–71. COBISS.SI-ID - 34310498
• Kroflič, R. in drugi (2009). Ali poklicne in strokovne šole potrebujejo vzgojni koncept?. Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje, 2009, str. 13-79. COBISS.SI-ID - 244172800
• Kroflič, R. in drugi (2011). Kazen v šoli? : izbrani teoretski pristopi k sankcioniranju prekrškov in podpori prosocialnega ter moralnega ravnanja. Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje, str. 13-35. COBISS.SI-ID - 257014016
• Peček Čuk, M. in Lesar, I. (2009,2021). Moč vzgoje. Sodobna vprašanja teorije vzgoje. Ljubljana: Tehnična založba Slovenije. (poglavje Definiranje nekaterih osrednjih pojmov (str. 21.-40), Vloga ljubezni v pedagoškem procesu (str. 50-52), Multikulturalizem oz. interkulturalizem 185-190) in Ideja inkluzije (str. 190-197). COBISS.SI-ID – 249092608, COBISS.SI-ID – 67097859
• Kroflič, R. (2013). Krepitev odgovornosti v šolski skupnosti med konceptoma državljanske in moralne vzgoje. Sodobna pedagogika. Letn. 64, št. 2, str. 12–31. COBISS.SI-ID - 52287330
• Štirn Janota, P. (2015). Induktivni pristop na poti od prosocialnega k etičnemu ravnanju: študija primera. Sodobna pedagogika. 66(1), str. 64–86. COBISS.SI-ID – 761348
• Jeznik, K. (2015). Oblikovanje identitete otrok in mladostnikov med teorijo in šolskimi praksami. Vzgoja in izobraževanje: revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. 46(4/5), str. 49-56. COBISS.SI-ID – 1131780
• Jeznik, K.; Kroflič, R. in Štirn Janota, P. (2017). O vzgojnih pristopih med permisivnostjo in otrokocentričnostjo. V: Generaciji navidezne svobode: otroci in starši v sodobni družbi. Str. 151-177. COBISS.SI-ID – 66495074
• Črnič, A., & Pogačnik, A. (2021). Religija in šola: poučevanje o religiji in njena simbolna prisotnost v javni šoli. Fakulteta za družbene vede, Založba FDV. (Izbrane strani) COBISS.SI-ID – 78281219
• Kroflič, R. (2022). Vzgoja z umetnostjo in prvoosebna umetniška izkušnja kot ključni sestavini sodobne vzgoje in izobraževanja. V Umetnost v vzgoji v vrtcih in šolah: projekt SKUM (str. 19–35). Založba Univerze na Primorskem. COBISS.SI-ID – 119316739
• Jeznik, K., & Gregorčič Mrvar, P. (2022). The hidden curriculum from the perspective of school counsellors in Slovenia. Pedagogika, 148(4), 5–26. https://ejournals.vdu.lt/index.php/Pedagogika/article/view/3630/2410 COBISS.SI-ID - 144342275
• Biesta, G. (2022). Vzgoja kot čudovito tveganje. Krtina. (poglavje O šibkosti vzgoje, str. 15-26; poglavje Prihajanje na svet, edinstvenost in čudovito tveganje, intervju Philipa Winterja z Gertom Biesto, 109-229) COBISS.SI-ID - 136797187

2. Priporočena literatura:
• Kroflič, R., & Hunjet, H. (2023). Vzgoja kot čudovito tveganje: intervju. Radio Študent. https://radiostudent.si/univerza/ur-intervju/vzgoja-kot-cudovito-tvegan…
• Apple, M. (1992). Šola, učitelj in oblast. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 158 str. COBISS.SI-ID – 32256512
• Apple, M. W. (2018). Ali edukacija lahko spremeni družbo? in drugi spisi (1. izd., str. 308). Pedagoška fakulteta. COBISS.SI-ID – 294755072
• Kodelja, Z. (1995). Laična šola : pro et contra. Ljubljana: MK, 229 str. COBISS.SI-ID – 55604992
• Kroflič, R. (2010). Dialoški model avtoritete kot spopad za vzajemno pripoznanje: feministična kritika lacanovskega pogleda na avtoriteto. Sodobna pedagogika. Letn. 61, št. 3, str. 134–154. COBISS.SI-ID - 43277410
• Lesar, I. (2019). Izzivi pedagogike pri vpeljevanju inkluzivnosti v šolski sistem. Sodobna pedagogika, 70 = 136(1), 50–69. https://www.sodobna-pedagogika.net/clanki/01-2019_izzivi-pedagogike-pri… COBISS.SI-ID - 69522018
• Jeznik, K. (2015). Od prepoznanja do pripoznanja identitete otrok in mladostnikov. Sodobna pedagogika. (1), str. 46–62. COBISS.SI-ID – 57181026