Praksa (andragoška)

Praksa (andragoška)

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: asist. Košmerl Tadej, prof. dr. Govekar Okoliš Monika

- Spoznavanje andragoške dejavnosti iz vsebinskega, organizacijskega in institucionalnega vidika.
- Spremljanje andragoškega dela in ustrezne komunikacije odraslih v instituciji (upoštevanje andragoških načel, vrst, oblik, metod, pogojev, tehnik dela z odraslimi ter potek izvajanja in vrednotenja izobraževanja in dela z odraslimi).
- Praktične izkušnje pri načrtovanju, vodenju in izvajanju izobraževanja odraslih na različnih institucijah.
- Spoznavanje konkretnih situacij, različnih vlog andragoškega sodelavca (vodja, načrtovalec, mentor, svetovalec,…) in procesov znotraj raznovrstnih institucij, ki se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih.
- Kritično opazovanje procesa izobraževanja/dela z odraslimi v določeni instituciji in oblikovanje strokovnega poročila s prakse z opisom in vrednotenjem dejavnosti, pri kateri je študent sodeloval.
- Vsebino prakse in natančnejši razpored prakse opravljanja posameznih nalog oblikuje študent skupaj z mentorjem ob začetku prakse.
- Andragoška praksa traja na izbrani instituciji dva delovna tedna oz. 80 delovnih ur.

- Konrad, E. (1999). Delovne kariere: izziv za izobraževanje. Sodobna pedagogika, Ljubljana, let. 50, št. 2, str. 80-91.
- Jelenc, Z. (1991). Terminologija izobraževanja odraslih. Pedagoški inštitut pri Univerzi v Ljubljani, Ljubljana, str. 104.
- Novak, H. (1990). Projektno učno delo – drugačna pot do znanja. Državna založba Slovenije, Ljubljana, str. 229.

Priporočena literatura:
- Kristančič, A. (1995). Svetovanje in komunikacija. ACS, Ljubljana, str. 185.
- Trček, J. (1998). Medosebno komuniciranje – kontaktna kultura. Obzorja, Ljubljana, , str. 189.
- Brečko, D. (2003). Sklenimo posel z vladarji znanja: Učna pogodba. Gospodarski vestnik Izobraževanje, Ljubljana, str. 138.
- Revija Andragoška spoznanja in drugi viri vezani na vsebino posameznikove prakse.
- Jarvis, P. (1995). Adult and continuing Education. Theory and Practise. Routledge, New York, str. 302.
- Lisop, I. (1994). Beruflige Weiterbildung. V Werner, L. Modernisierung der Erwachsenenbildung, Bohlau Verlag, Wien, str. 137-150.