Foto: Nejc Kavka

Oddelek za geografijo

Javno dostopni podatki na Oddelku za geografijo

Zagotavljanje lastnih podatkov za spremljanje stanja v okolju – mreža meteoroloških postaj FF UL

Na Oddelku za geografijo FF UL smo v letu 2020 s sredstvi sklada FF vzpostavili sistem prenosnih meteoroloških postaj, ki omogočajo spremljanje in poglobljena raziskovanja lokalnih podnebnih razmer. Meteorološke postaje so namenjene tako kratkotrajnim merilnim kampanjam za raziskave lokalnih pojavov kot tudi za daljše meritve, namenjene klimatološkim raziskavam.

Sistem sestavlja sedem samodejnih meteoroloških postaj, od tega tri omogočajo spremljanje meritev preko medmrežja ter shranjevale podatke v t.i. oblaku, kar omogoča sproten prenos podatkov na daljavo. Te postaje trenutno delujejo na spodaj navedenih lokacijah, podatki pa so na voljo tako strokovni kot laični javnosti.

Lokacije treh delujočih meteoroloških postaj z aktualnimi meteorološkimi podatki:

Križan Vrh (Kozjansko),

Šentvid pri Ljubljani (šola Zavod sv. Stanislava),

Ljubljana (Filozofska Fakulteta).

S tako opremljenimi postajami in celotno mrežo postaj bomo lahko opravljali meritve na lokalni ravni v gosti prostorski mreži. Ugotavljali bomo lastnosti lokalne klime kot so: nastanek, intenziteta in pogostnost jezer hladnega zraka, debelina radiacijske inverzije, vertikalni in horizontalni gradienti padavin, mikrolokacijske razlike v prejeti energiji Sončevega sevanja, mogoče bo tudi proučevanje kompleksnejših topoklimatskih pojavov. Izvajali bomo tudi meritve temperature tal in meritve vsebine vode v tleh, kar je v kombinaciji z meritvami meteoroloških parametrov dobra osnova za ugotavljanje sušnosti in vodne bilance v tleh, omogočene bodo tudi primerjave med toplotnimi lastnostmi tal, atmosfere tik nad tlemi in atmosfere na višini dveh metrov.

Z nakupom opreme je sedaj omogočeno (olajšano) raziskovanje in napredek pri razumevanju klimatoloških pojavov na lokalni ravni, kar je v reliefno zelo razgibani Sloveniji zelo pomembno.

 

 

Naslovna fotografija: Nejc Kavka

Sodelavke in sodelavci oddelka