Mladi raziskovalci

Na Filozofski fakulteti prek projekta "Mladi raziskovalci" uspešno mentoriramo in v raziskovanje uvajamo nadebudne mlade raziskovalke in raziskovalce.

Trenutno ni obvestil.

Obveščamo vas, da smo odprli E-učilnico, kjer objavljamo odgovore na pogosta vprašanja in druge informacije, ki se nanašajo na usposabljanje mladih raziskovalcev. Učilnico najdete na tej povezavi. Ključ za vstop dobite pri ge. Barbari Dolenc.

Mladi raziskovalec Raziskovalno področje Mentor
Jan Bernot 6.01 Zgodovinopisje dr. Rok Stergar
Timotej Glavač 5.09 Psihologija dr. Maja Zupančič
Denis Hacin 6.07 Literarne vede dr. Blaž Podlesnik
Igor Jurekovič 6.06 Kulturologija dr. Anja Zalta
Giulia La Rocca 6.10 Filozofija dr. Zdravko Kobe
Danica Mitrova 6.02 Arheologija dr. Andrej Gaspari
Nastja Tomat 6.10 Filozofija dr. Olga Markič
Jaka Gerčar 5.13 Informacijska znanost in bibliotekarstvo dr. Mihael Kovač
Žiga Smolič 6.01 Zgodovinopisje dr. Kornelija Ajlec
Luka Brenko 6.05 Jezikoslovje dr. Luka Repanšek
Mojca Brglez 6.05 Jezikoslovje dr. Špela Vintar
Julija Rozman 6.07 Literarne vede dr. Adriana Mezeg
Sindi Časar 6.01 Zgodovinopisje dr. Marta Verginella
Kaja Pavletič 6.02 Arheologija dr. Tina Milavec
Tina Ivnik 6.04 Etnologija dr. Božidar Jezernik
Manca Račič 6.04 Etnologija dr. Mirjam Mencej
Magdalena Gapsa 6.05 Jezikoslovje dr. Špela Arhar Holdt
Maja Maria Kosec 6.06 Kulturologija dr. Jana Rošker
Tina Berdajs 6.06 Kulturologija dr. Nataša Vampelj Suhadolnik
Miha Valant 6.09 Umetnostna zgodovina dr. Beti Žerovc
Timotej Prosen 6.10 Filozofija dr. Sebastjan Vörös
Mojca Lukan 5.01 Vzgoja in izobraževanje dr. Andreja Hočevar
Zarja Vršič 6.07 Literarne vede dr. Nike Kocijančič Pokorn
Špela Bezjak 5.01 Vzgoja in izobraževanje dr. Danijela Trškan
Žan Lep 5.09 Psihologija dr. Maja Zupančič
Maja Kuhar 5.13 Informacijska znanost in bibliotekarstvo dr. Tanja Merčun Kariž
Tadej Pahor 6.05 Jezikoslovje dr. Agnes Pisanski Peterlin
Jasmin Franza 6.05 Jezikoslovje dr. Darja Fišer
Rok Smrdelj 6.06 Kulturologija dr. Roman Kuhar
Emanuela Fabijan 6.06 Kulturologija dr. Roman Kuhar
Blaž Kavšek 6.07 Literarne vede dr. Urška Perenič
Janž Snoj 6.07 Literarne vede dr. Tanja Žigon
Mija Bon 6.05 Jezikoslovje dr. Apolonija Gantar
Lea Alič 5.09 Psihologija dr. Anja Podlesek
Nina Purg 5.09 Psihologija dr. Grega Repovš
Matej Petrič 6.01 Zgodovinopisje dr. Peter Štih
Mateja Brus 6.05 Jezikoslovje dr. Martina Currie Ožbot
Sara Turk 6.09 Umetnostna zgodovina dr. Matej Klemenčič
Izidor Barši 6.10 Filozofija dr. Mladen Dolar
Bojana Jovićević 6.10 Filozofija dr. Jurij Simoniti
Meta Furlan 5.01 Vzgoja in izobraževanje dr. Janica Kalin
Luka Gruškovnjak 6.02 Arheologija dr. Dimitrij Mlekuž
Ana Svetel 6.04 Etnologija dr. Jaka Repič
Kristina Glojek 6.12 Geografija dr. Matej Ogrin
Ana Jenko Kovačič 6.01 Zgodovinopisje dr. Peter Štih
Ana Vida Politakis 7.02 Interdisciplinarne raziskave dr. Grega Repovš

V letih od 2012 do sedaj so uspešno zagovarjali doktorsko dizertacijo naslednji mladi raziskovalci financirani preko sheme ARRS (leto zagovora):

 • Mihela Pauman Budanovič - Konceptualna zasnova sistema za katalogizacijo na osnovi nove paradigme bibliografskega univerzuma (2020)
 • Martin Uranič - Fenomenologija vsakdanjosti skozi vprašanje restitucije predteoretične praobičajnosti (2019)
 • Robert Devetak - Vstop žensk v javni prostor in vloga društev na Goriškem in Gradiškem 1867-1918 (2019)
 • Alexander Rath - Semantično polje protivnih besedilnih povezovalcev na primeru izbranih književnih prevodov iz slovenščine v nemščino (2019)
 • Tjaša Jug - Model funkcionalne zahteve za bibliografske zapise kot osnova metapodatkovnega okvira za knjižni trg (2019)
 • Matej Zima - Li Zhijeva interpretacija Knjige premen (2019)
 • Marjana Strmčnik - Javne reprezentacije narodnih herojev Jugoslavije v Sloveniji (2018)
 • Katra Meke - Beneško baročno slikarstvo na Kranjskem in Štajerskem: Naročniki in zbiralci(2018),
 • Ana Vrtovec Beno - Primeri sodobnega ljudskega gledališča na Slovenskem(2017),
 • Matjaž Vidmar - Primerjalna študija konfucijanskih vrlin v filmih LR Kitajske in Tajvana v zadnjih dveh desetletjih 20. stoletja (2017),
 • Sara Špelec - Alexander I the Unifier in Slovenian Media Discourse (1918-1934) (2017),
 • Jana Zidar Forte - Značilnosti pripravljenega govorjenega dikurza in njihov vpliv na tolmačenje (2016),
 • Barbara Turk Niskač - Med igro in delom: Etnografska raziskava učenja v zgodnjem otroštvu (2016),
 • Rok Chitrakar - Tehnološko podprto konsekutivno tolmačenje (2016),
 • Vesna Venišnik - Zgodnja simfonična glasba na Slovenskem (2016),
 • Maja Bitenc - Variantnost govorjene slovenščine pri geografsko mobilnih osebah (2016),
 • Marko Sraka - Prazgodovinske kronologije in kulturna zaporedja (2016),
 • Nina Petek - Odnos med dharmo in mokso v Bhagavadgiti (2016),
 • Martina Starc - Vpliv čustvene nasičenosti dražljajev na delovni spomin (2016),
 • Katarina Švab - Analiza atributov in relacij v bibliografskih informacijskih sistemih (2016),
 • Žiga Zwitter - Okoljska zgodovina srednjega in zgodnjega novega veka na stiku Alp, Panonske kotline, Dinarskega gorstva in Sredozemlja (2015),
 • Viktor Harej - Bibliografski informacijski sistemi in Semantični splet: Harmonizacija konceptualnih modelov in možnosti uporabe ogrodja OAI-ORE (2015),
 • Eva Batista - Načini pripovedovanja o izkušnji druge svetovne vojne med Slovenci in argentinskimi Slovenci (2015),
 • Ambrož Kvartič - Sodobne povedke v Sloveniji (2014),
 • Miloš Pahor - Kierkegaard in Nietzsche o subjektu in resnici: Med filozofijo eksistence in filozofijo živjenja (2014),
 • Jasna Podreka - Nasilje med ženskami in intimno partnerski umori žensk v Sloveniji (2014),
 • Martina Horvat - Napovedna vrednost osebnostnih mer za socialno prilagajanje v otroštvu (2014),
 • Nataša Sopič Kavčič - Kadelne in slikarske prvine na listinskem gradivu 1351-1500 iz Arhiva Republike Slovenije (2014),
 • Ana Cergol Paradiž - Javni in zasebni vidiki rodnostnih strategij Slovenk in Slovencev v prvi Jugoslaviji (2014),
 • Martina Malešič - Pomen skandinavskih vplivovza slovensko stanovanjsko kulturo (2013),
 • Ines Unetič - Vrtna umetnost na Kranjskem v 18. in 19. stoletju(2013),
 • Blanka Colnerič - Osebnostne značilnosti otrok z motnjo v duševnem razvoju in njihovih sorojencev: povezave z zaznanim odnosom med sorojencema in starševskim stresom (2013),
 • Ajlec Kornelija - Odnosi med begunci iz Jugoslavije in UNRRO v Egipt med 1943-1946 (2013),
 • Valič Urša - "Latinski sestri": rabe diskurza o latinstvu pri oblikovanju nacionalne identitete in zavesti Romunov v luči mednarodnih odnosov med Romunijo in Italijo (2013),
 • Sebastjan Vörös - Podobe neupodobljivega: Kognitivni, fenomenološki in epistemološki vidiki mističnih izkustev (2013),
 • Igor Žunkovič - Katarza in vesoljska zavest (2013),
 • Ana Bajželj Bevelacqua - Narava spremembe v janistični filozofiji (2013),
 • Simona Klaus - Folklora v množičnih medijih na Slovenskem v obdobju od 1980 do 2010 (2013),
 • Tjaša Ribizel - Glasbena praksa v Ljubljani v letih 1945-1963 (2013),
 • Jernej Kosi - Nastanek slovenskega nacionalnega gibanja in njegov razvoj do srede 19. stoletja (2012),
 • Tanja Merčun - Vizualizacija rezultatov in podpora navigaciji v vmesnikih bibliografskih informacijskih sistemov (2012),
 • Erika Zabret - Družinski odnosi in njihov pomen za človekovo psihično blagostanje (2012),
 • Katja Grgić - Metajezikovno zavedanje otrok in vzgojiteljičina raba govora v vrtcu (2012),
 • Kristina Egumenovska - Personality and psychological well-being (2012),
 • Mojca Cajnko - Označevanje sklona v hetitščini. (2012)

Čestitamo!