Razumevanje in tvorjenje besedil v slovenskem jeziku

Razumevanje in tvorjenje besedil v slovenskem jeziku

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 90

ECTS točke: 9

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Gorjanc Vojko

Obravnavane teme: Govorjeno, zapisano besedilo, besedilo v sodobnih elektronskih medijih. Značilnosti besedil glede na prenosnik. Značilnosti besedil glede na besedilno vrsto. Komunikacijske norme in oblikovanje besedila. Diskurzivni univerzum kot oblikovalec jezikovnega pomena, jezikovnih in komunikacijskih norm. Procesi branja in opomenjanja besedil v dejavni bralčevi interakciji z besedilom. Bralne strategije in njihova uporaba za bralčev nadzor lastnega tvorjenja pomena besedila.
Študentje se na vajah in seminarju uvajajo v samostojno oblikovanje različnih (strokovnih) besedil, in sicer od (a) izbire teme, zbiranja gradiva in izbora relevantne literature prek (b) raziskave do (c) oblikovanja besedila in njegove govorne predstavitve z usmerjeno diskusijo.

• M. Hladnik, 2016: Nova pisarija. Strokovno pisanje na spletu. Ljubljana: ZZ FF.
• A. Wray, A. Bloomer, 2013: Projects in linguistics and language studies. London/New York: Routledge.
• V. K. Bhatia, 2007: Wolds of written discourse. A genre-based view. London: Continuum.
• C. Howell Major, E. F. Barkley, K. Patricia Cross, 2005: Collaborative Learning Technique. A Handbook for College Faculty. San Francisco: Jossey-Bass.
• Chicago Manual of Style (16. izdaja). 2015. Chicago: Chicago University Press. http://www.chicagomanualofstyle.org/home.html
• Overleaf. Collaborative Writing and Publishing. www.overleaf.com