Skladnja in stilistika poljskega jezika

Skladnja in stilistika poljskega jezika

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: asist. Nowak Marta, izr. prof. dr. Wtorkowska Maria Zofia

Uvod v sintakso. Različni pristopi pri sintaktičnem opisu. Besedna zveza. Sintaktična vez (ujemanje, upravljanje, primik). Stavek in stavčni členi. Stavčna analiza. Prosti stavek, zloženi stavek. Tipi priredij in podredij. Opis izbranih sintaktičnih struktur.
Vrste stilov.

- B. Bartnicka, H. Satkiewicz, Gramatyka języka polskiego. Podręcznik dla cudzoziemców, Warszawa 2000. COBISS.SI-ID – 27110498
- Gramatyka współczesnego języka polskiego, pod red. Z. Topolińska, t. 1. Składnia, pod red. M. Grochowski, S. Karolak, S. Topolińska, Warszawa 1984. COBISS.SI-ID - 2158946
- S. Jodłowski, Podstawy polskiej składni, Warszawa 1977. COBISS.SI-ID – 34598498
- Z. Klemensiewicz, Zarys składni polskiej, Warszawa 1953, wyd. 2. (rozszerzone), Warszawa 1957 COBISS.SI-ID - 522013076
- Z. Saloni, M. Świdziński, Składnia współczesnego języka polskiego, Warszawa 1985. COBISS.SI-ID – 59483234
- R. Grzegorczykowa, Wykłady z polskiej składni, Warszawa 1996. COBISS.SI-ID – 9389922

Priporočena literatura:
- J. Strutyński, Gramatyka polska, Kraków 1998.
- J. Podracki, Składnia polska. Książka dla nauczycieli, studentów i uczniów, Warszawa 1997.
- D. Zdunkiewicz-Jedynak, Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008.