Skladnja in stilistika poljskega jezika

Skladnja in stilistika poljskega jezika

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: asist. Nowak Marta, izr. prof. dr. Wtorkowska Maria Zofia

Uvod v sintakso. Različni pristopi pri sintaktičnem opisu. Besedna zveza. Sintaktična vez (ujemanje, upravljanje, primik). Stavek in stavčni členi. Stavčna analiza. Prosti stavek, zloženi stavek. Tipi priredij in podredij. Opis izbranih sintaktičnih struktur.
Vrste stilov.

- B. Bartnicka, H. Satkiewicz, Gramatyka języka polskiego. Podręcznik dla cudzoziemców, Warszawa 1990.
- Gramatyka współczesnego języka polskiego, pod red. Z. Topolińska, t. 1. Składnia, pod red. M. Grochowski, S. Karolak, S. Topolińska, Warszawa 1984.
- S. Jodłowski, Podstawy polskiej składni, Warszawa 1976.
- Z. Klemensiewicz, Zarys składni polskiej, Warszawa 1953, wyd. 2. (rozszerzone), Warszawa 1957 i wyd. nast.
- J. Strutyński, Gramatyka polska, Kraków 1998.
- J. Podracki, Składnia polska. Książka dla nauczycieli, studentów i uczniów, Warszawa 1997.
- Z. Saloni, M. Świdziński, Składnia współczesnego języka polskiego, Warszawa 1998.
- R. Grzegorczykowa, Wykłady z polskiej składni, Warszawa 2006.
- T. Awdiejew, E. Dąmbska, Stylistyka i redakcja tekstów pisanych, 1991.
- U. Awdiejew, E. Dąmbska, E. Lipińska, Jak to napisać. Ćwiczenia redakcji stylistycznej, 1992.
- M. Wójcikiewicz, Piszę, więc jestem. Podręcznik kompozycji i redakcji tekstów, 1993.
- D. Dybek, D. Michułka, E. Lubczyńska-Jeziorna, M. Poprawa, M. Bielecki, M. Dawidziak-Kładoczna, J. Bajda, M. Pustowaruk, A. Żurek, Kultura odmienia. Język polski. Podręcznik do klasy 3 gimnazjum, Wrocław 2015.
- B. Guziuk-Świca, G. Przechodzka, A. Roczniak, M. Zielińska, Język polski bez granic, poziom B2, klasa XI, Lublin 2018.
- D. Zdunkiewicz-Jedynak, Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008.