Slovenski jezik za prevajalce

Slovenski jezik za prevajalce

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Grgič Matejka, prof. dr. Gorjanc Vojko

Vsebina

Orientacija v osrednjih slovenističnih priročnikih in njihova družbena umestitev. Jezikovni priročniki v novih medijih. Prednosti novomedijskih jezikovnih priročnikov. Jezikovne tehnologije za slovenščino. Korpusi kot jezikovni vir in jezikovni priročnik. Jezikovni opis in predpis.

Konstante v razvoju slovenske knjižnojezikovne norme. V tem okviru razumevanje slovenskih jezikovnih priročnikov. Vzpostavljeno je jasno razmerje med jezikovnim opisovanjem kot delovanjem jezikoslovja ter predpisovanjem kot nejezikoslovno dejavnostjo. Predstavljena je pluralnost metodoloških pristopov v jezikoslovju in njihova (navidezna) nepluralnost v slovenističnem jezikoslovju.

Študentje pri predmetu spoznajo temeljne jezikovne priročnike, tako klasične kot tiste, ki jih prinašajo novi mediji, jih kritično vrednotijo, še posebej z vidika prevajalskega dela. Poseben poudarek je na sodobnih jezikovnih virih in orodjih za slovenski jezik kot temeljnih virih podatkov za prevajalsko delo.