Slovensko-italijansko prevajanje IV

Slovensko-italijansko prevajanje IV

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Paolucci Sandro, lekt. dr. Umer Kljun Jerneja

Pri predmetu Slovensko-italijansko prevajanje IV se študentje prvic poglobljeno seznanijo s prevajanjem iz slovenšcine v italijanšcino; poglabljajo osnovne prevajalske strategije pri delu z besedili, ki vsebujejo zapletenejše skladenjske in pomenske strukture. Spoznajo tudi uporabo specializiranih slovarjev, nadaljuje se tudi delo s paralelnimi besedili. Pouk se osredotoca na povecevanje sposobnosti razumevanja besedila tako v slovenšcini kot v italijanšcini, predvsem v primerih skladenjske kompleksnosti in dvoumnosti, metaforicnega pomena, analogij, kulturnih in zgodovinskih referenc, pri tem da se študent v tretjem letniku še vedno srecuje s splošnimi besedili, ki pa jih zaznamuje pripadnost doloceni zvrsti. Poudarek leži na doslednem prenašanju denotacije, konotacije, posebej pa se izpostavljata vezljivostna oz. kolokacijska in slogovna sestavina pomena, ki obe predstavljata pogost vir napak pri prevajanju v in iz tujega jezik. Delo pri predmetu je usmerjeno k spodbujanju obcutljivosti za zvrst in sobesedilo besedila; poudarja se pomembnost tipa besedila kot tudi pricakovanja in zahteve ciljne publike, ki dolocajo nacin in strategijo prevajanja. Prakticno delo z besedili spremlja obravnava izbranih poglavij iz italijansko-slovenske protistavne analize, pri cemer gre posebej poudariti prevajalsko relevantno obravnavno sintagmatike in slogovnega pomena.

Delise, Lee Jahnke, Cormier. (2007) Terminologia della Traduzione. Milano: Hoepli.

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki. Med njimi so obvezni:
Students are expected to have access to mono- and bi-lingual dictionaries in electronic or paper form. Obligatory:
1. Bajec, A. et al., ur. (1970-1985) Slovar slovenskega knjižnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS.
2. Enojezicni italijanski slovar; študent lahko izbira med slovarji vecjih italijanskih založb: Zanichelli, Garzanti itd.
3. Šlenc, S. (1997) Veliki italijansko-slovenski slovar. Ljubljana: DZS.
4. Šlenc, S. (2006) Veliki slovensko-italijanski slovar. Ljubljana: DZS.

Priporocljivi so tudi razlicni specializirani slovarji in drugi pripomocki, pa tudi slovarji sinonimov, slikovni slovarji, razlicne enciklopedije, terminološki slovarji, italijansko-angleški, italijansko-nemški in drugi dvojezicni slovarji./
Also recommended: various specialized dictionaries and other sources, dictionaries of synonyms, picture dictionaries, encyclopaedias, terminology dictionaries and glossaries, bi-lingual dictionaries with other language combinations.