Sociolingvistika in analiza diskurza

Sociolingvistika in analiza diskurza

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Gorjanc Vojko

Vsebina

Poznavanje, vrednotenje in dejavna uporaba različnih pristopov k analizi diskurza. Razmerja med jezikovnimi, besedilnimi in sporazumevalnimi normami. Pojmovanje stilistične ustreznosti besedila kot pragmatično-sociolingvistične kategorije. Jezikovna politika in jezikovno načrtovanje. Institucionalizirana jezikovna politika v Sloveniji po 2. svetovni vojni. Kritična analiza diskurza jezikovne politike. Raziskovalna izhodišča kritične analize diskurza v kontekstu prevajanja in tolmačenja. Kritične analize diskurza in razmerij moči med govorci v komunikaciji. Aktivna vloga raziskovalca, ki načrtno zavzema nenevtralno pozicijo z željo po spremembi obstoječega stanja.