Sociologija vednosti in znanosti

Sociologija vednosti in znanosti

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Škamperle Igor

Predmet podaja temeljne etape razvoja kozmološke misli od antike do novega veka. Prikaže razloge za oblikovanje in uveljavitev geocentrične razlage sveta (Aristotel, Ptolemaj), nato pa podrobneje predstavi znotraj teoretske in zunanje družbene razloge za krizo geocentrizma in uveljavitev heliocentrične teorije. Prikazani so avtorji novoveške kozmološke prenove Nikolaj Kopernik, Galileo Galilei in Johannes Kepler ter njihova vpetost v družbo in kulturo tedanjega časa (16.-17. st). Predstavljeni so tudi avtorji in epistemološko zanimive ideje, ki so spremljali to prenovo (N. Kuzanski, Tycho Brahe, G. Bruno, F. Petrić, A. Perlach, J. Kepler), ki so zanimivi za sociologijo znanosti in za pretres vzajemnega vpliva med znanostjo, družbo, kulturo in novimi idejami.

Izbrana poglavja iz:
• H. Blumenberg, Geneza kopernikanskega sveta, Cankarjeva založba, Ljubljana 2001 COBISS.SI-ID – 113322240
• P. Rossi, Rojstvo moderne znanosti v Evropi, cf*, Ljubljana 2004 COBISS.SI-ID - 216196352
• A. Koyre, Od sklenjenega sveta do neskončnega univerzuma, SH, Škuc-FF, Ljubljana 1988 COBISS.SI-ID – 1901058
• G. Bachelard, Oblikovanje znanstvenega duha, SH, Škuc-FF, Ljubljana 1998 COBISS.SI-ID - 78596864
• Th. Kuhn, Struktura znanstvenih revolucij, Krtina, Ljubljana 1998. COBISS.SI-ID - 79118848