Sodobni češki jezik 1 (Fonetika in fonologija)

Sodobni češki jezik 1 (Fonetika in fonologija)

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Stankovska Petra, lekt. Muchova Zuzana

Pri pouku bo poudarek na pravilni izgovarjavi in naglaševanju tako pri posameznih črkah in besedah kot pri daljših besedilih. Obravnavala se bo tako tvorba kot analiza posameznih glasov, razmerje med glasom in fonemom, fonološki sistem jezika, naglas, pravilna izgovarjava črke v različnih položajih, osnovna pravila češkega pravopisa in fonetične transkripcije.

Stankovska, Petra. Češka slovnica za bohemiste. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2009.
Kohoutková, Zdeňka. Češko glasoslovje, besedotvorje in oblikoslovje : delovni zvezek. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2018.
Palková, Zdena. Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum. 1997.
Mluvnice češtiny I. (poglavja: fonetika, fonologie, morfonologie). Praha: Academia. 1986.
Urbančič, Boris. Češčina. Ljubljana 1997. (Uvod, glasoslovje)