Statistično zaključevanje

Statistično zaključevanje

Stopnja: 1

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Komidar Luka, prof. dr. Podlesek Anja

Vsebina

Tehnike vzorčenja. Teorija vzorčenja. Verjetnostne porazdelitve. Ocenjevanje parametrov. Testiranje hipotez. Velikost učinka in moč testa. Parametrično testiranje hipotez o aritmetični sredini, proporcu, varianci in korelaciji. Testiranje razlik med statistikami dveh ali več vzorcev (t-test, analiza variance). Analiza načrtov z več neodvisnimi spremenljivkami. Prevzorčenje, robustne in neparametrične metode. Hi-kvadrat preizkus.