Erasmus

ERASMUS+

Erasmus+ je program, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.). Program Erasmus+ spodbuja in finančno podpira evropsko sodelovanje na področju vseh oblik formalnega izobraževanja.

Študenti, ki odhajate na študij v tujino, obvezno preberite OBVESTILO ZA ŠTUDENTE, KI ODHAJAJO NA ŠTUDIJ V TUJINO in ravnajte v skladu z zapisanim.

Katere aktivnosti podpira sektorski program Erasmus+? 

Erasmus+ podpira individualno mobilnost študentovučnega osebja in drugih zaposlenih z upravičenih institucij, organizacijo projektov intenzivnih programov (poletne/zimske šole), večstranske projekte in mreže. Individualna mobilnost in projekti intenzivnih programov so decentralizirane aktivnosti, torej se izvajajo na nivoju vsake sodelujoče države. Večstranski projekti in mreže pa so centralizirane aktivnosti, torej razpis objavi Evropska komisija, ki tudi vodi celoten postopek prijave, izbora in spremljanja izvedbe projektov. 

 

Kaj akcija Erasmus+ omogoča študentom? 

V okviru Erasmus+ programa lahko posamezen študent:

 • del rednih študijskih obveznosti na kateri koli stopnji študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost)  vpisanega programa namesto na domači instituciji opravi na partnerski instituciji v eni od sodelujočih držav; uspešno opravljene obveznosti v tujini, se priznajo na domači univerzi;
 • v okviru svojega študija ali v obdobju 12 mesecev po diplomi opravi praktično usposabljanje v podjetju ali podobni organizaciji v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu Erasmus+.

Študijska izmenjava in praktično usposabljanje Erasmus+ omogočata spoznavanje študentskega in delovnega življenja v tujini, osebnostno rast, večjo zaposljivost, prepoznavnost, nove izkušnje in predvsem veliko novih poznanstev.

 

Erasmus+ ponuja naslednje možnosti:

 • del REDNIH študijskih obveznosti opraviti na partnerski instituciji,
 • opravljati prakso v podjetju v tujini,
 • plačano šolnino v tujini,
 • priznane obveznosti, opravljene v tujini,
 • možnost pridobitve finančne pomoči v okviru  Erasmus+ programa.

 

Listina ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) in EPS (Erasmus Policy Statement)

 

Erasmus+ študijske izmenjave

Javni razpis za zbiranje kandidatk in kandidatov za mobilnost študentk in študentov z namenom študija v okviru programa ERASMUS+ v študijskem letu 2021/22

Navodila za prijavo na Erasmus+ študijske izmenjave za leto 2021/22:

 • Pozor: pripravite si vse zahtevane priloge, ki jih morate naložiti v prijavo.
 • Prijavite se preko VISa, razdelek Prijava na izmenjavo.
 • Rok za oddajo popolne prijave preko VISa ter prijavnice z vsemi dokazili po e-pošti oddelčni koordinatorici oz. koordinatorju je petek, 26. 2. 2021.
 • Seznam oddelčnih koordinatoric in koordinatorjev je objavljen na tej povezavi.
 • Nepopolne vloge ter vloge, ki bodo oddane po pretečenem roku, se ne bodo upoštevale.
 • Potrditev kandidatov se opravi na oddelku, preko katerega se prijavljate za izmenjavo.
 • Prijave so možne samo v okviru prostih mest. Seznam je objavljen spodaj v razdelku Pogodbe po oddelkih.
 • PRIJAVE PREKO DRUGIH ODDELKOV NISO MOGOČE!

Pogoji za kandidiranje za prijavitelje:

Na razpis se lahko prijavi študentka oz. študent UL pod naslednjimi pogoji:

 • da ima v celotnem času študija v tujini aktiven status študentke oz. študenta na matični članici UL,
 • da je v času izmenjave vpisan najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija,
 • na razpis se ne morejo prijaviti študentke oz. študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa VŽU Erasmus ali Erasmus+.

Obdobje študija v tujini je omejeno od najmanj 3 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija (določeno z bilateralno pogodbo). To je na dodiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju. Na študij gre študent lahko od drugega letnika dalje.

Študentke oz. študenti, ki so do leta 2020/21 del študijskih obveznosti opravili v tujini v okviru programa VŽU ERASMUS oz. ERASMUS+, Erasmus Mundus in ERASMUS+ mednarodna kreditna mobilnost, vendar ne celih 12 mesecev, se lahko prijavijo na ta razpis. Skupni seštevek že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja ter zaprošenega, ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija z izjemo enovitih programov, kjer študijska mobilnost in praktično usposabljanje skupaj lahko trajajo 24 mesecev.

Vsebina in priprava vloge

Za prijavo na javni razpis mora prijaviteljica oz. prijavitelj preko VISa izpolniti prijavnico ter naložiti spodaj naštete dokumente, ki jih najkasneje petek, 26. 2. 2021 po e-pošti oddate tudi na koordinatorici oz. koordinatorju za izmenjave:

 • Prijavnica (izpolnjena v VISu).
 • Dokazilo o povprečni oceni – se samodejno izpiše na prijavnico. V kolikor študent na trenutno vpisani stopnji študija še ni opravil izpitov ali vaj, predloži potrdilo o opravljenih izpitih na predhodno opravljeni stopnji študija.
 • Motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh.
 • Morebitna dodatna dokazila/dokumentacijo, ki jih zahteva oddelek, se oddajo direktno po e-pošti oddelčnemu koordinatorju (preverite na spletni strani oddelka ter pri oddelčnem koordinatorju).

Merila za izbor kandidatov po posameznih oddelkih:

Povezava na razpis >

Oddelek za geografijo: več tu.

Oddelek za prevajalstvo: osnutek študijskega sporazuma za prvo izbrano inštitucijo (pred oddajo obvestite koordinatorico Silvano Orel Kos o izbranih vsebinah).

Oddelek za umetnostno zgodovino: več tu.

Oddelek za zgodovino: več tu.

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo: več tu. 

 

Informativni dan za Erasmus+ študijske izmenjave - posnetek

Informativni dan za Erasmus+ razpis za študijske izmenjave 2021/22

Objavljena je časovnica za mobilnost študentov z namenom študija v okviru programa Erasmus+.

Pogodbe po oddelkih so dostopne tu.

 

Erasmus+ praktično usposabljanje

Naknadni razpis za Erasmus+ praktično usposabljanje 2020/2021

Naknadni razpis Erasmus+ za praktično usposabljanje 2020/2021 je odprt do porabe sredstev.

Za študente, ki bi se želeli naknadno prijaviti je pogoj prijave, da imajo za prakso že potrjen Learning Agreement (torej že urejeno prakso pri izbranem delodajalcu).

Upravičeno obdobje opravljanja prakse je od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

Za prijavo je potrebno oddati v Mednarodno pisarno s strani oddelka potrjeno prijavnico ter že potrjen Learning Agreement. Zahtevano dokumentacijo pošljite po e-pošti na naslov: anja.golec@ff.uni-lj.si

Rok prijave za študente je vsaj 15 delovnih dni pred začetkom prakse.

Pogoji za prijavitelje:

Na razpis se lahko prijavi študent UL, ki ima v celotnem času praktičnega usposabljanja v tujini aktiven status študenta na matični članici UL z izjemo diplomantov, ki se prijavijo v zadnjem letniku študija (ko še imajo aktiven status študenta) in opravijo praktično usposabljanje po končanem študiju, vendar ne kasneje kot v enem letu po diplomi oz. do zaključka upravičenega obdobja, ki je 31. 12. 2021.

Na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa VŽU Erasmus ali Erasmus+.

Obdobje praktičnega usposabljanja je omejeno od najmanj 2 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija. To je na dodiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju. Na usposabljanje gre lahko študent že v prvem letniku. Študenti, ki so do leta 2019/20 del študijskih obveznosti opravili v tujini v okviru programa VŽU ERASMUS oz. ERASMUS+, Erasmus Mundus in ERASMUS+ mednarodna kreditna mobilnost, vendar ne celih 12 mesecev, se lahko prijavijo na ta razpis. Skupni seštevek že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja ter zaprošenega, ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija z izjemo enovitih programov, kjer študijska mobilnost in praktično usposabljanje skupaj lahko trajajo 24 mesecev.

Priloge:

Learning Agreement for Traineeships

Prijavnica Erasmus SMP - naknadna prijava

 

Kandidat, ki želi opravljati strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja, mora poleg drugih z zakonom in podzakonskimi predpisi določenih pogojev izpolnjevati tudi pogoj pridobljenih ustreznih vzgojno-izobraževalnih izkušenj v vrtcu ali šoli, preko katerih se usposablja za samostojno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela. Kot ustrezne vzgojno-izobraževalne izkušnje se lahko upošteva tudi vzgojno-izobraževalno delo, ki je opravljeno v tujini, če je primerljivo z vzgojno-izobraževalnim delom, opravljenim v vrtcu ali šoli v Republiki Sloveniji.

Kot ustrezno se upošteva vzgojno-izobraževalno delo v akreditirani instituciji, ki sodi v okvir nacionalnega izobraževalnega sistema države izvora. Vzgojno-izobraževalno delo mora biti opravljeno v javnem oziroma državno priznanem programu, in sicer v obsegu, kot je določen s pravilnikom, ki ureja strokovne izpite v vzgoji in izobraževanju.

Ne glede na obseg in program opravljenega vzgojno-izobraževalnega dela v tujini mora kandidat za pristop k strokovnemu izpitu v ustreznem javno veljavnem programu v Republiki Sloveniji opraviti predpisanih pet praktičnih nastopov ali pisno nalogo v skladu s pravilnikom.
 
Za namen ovrednotenja ustreznosti vzgojno-izobraževalnega dela, opravljenega v tujini, je potrebno vlogi priložiti dokazilo o pridobljenih delovnih izkušnjah, ki ga izda institucija, v kateri je kandidat opravljal vzgojno-izobraževalno delo (lahko tudi pogodba o zaposlitvi ali pogodba o opravljanju pripravništva, v kolikor so iz nje razvidni spodaj navedeni podatki). Iz dokazila mora biti razvidno:

 • ime in priimek kandidata,
 • naziv in sedež institucije ter podatki o akreditaciji,
 • naziv programa in podatki o javni veljavnosti (akreditacija, državna veljavnost…),
 • podatki o delu (delovno mesto ali opis dela, predmet, predmetno ali strokovno področje…),
 • čas in obseg opravljanja vzgojno-izobraževalnega dela.

 

Mobilnost učnega osebja

Rok upravičenosti za izvedbo aktivnosti je od 1.6.2021 do 31.5.2022 (zaradi izrednih okoliščin je možno, da bo izvedba podaljšana do 31. 5. 2023).

Za prijavo je potrebno oddati izpolnjen obrazec Prijava Erasmus+ STA 2021_21 in Excel tabelo.

Interni rok za prijavo je ponedeljek 3. 5. 2021.

V primeru, da želi zaposlen izvesti več mobilnosti, odda le eno prijavo (ki dovoljujejo več spletnih prijav za različne mobilnosti).

V okviru tega razpisa ni večjih sprememb, glede na pretekli razpis; ni omejitev števila mobilnosti,  financiranje je omejeno na največ 60 dni, prav tako je še vedno možno financiranje  mobilnosti zaposlenih tudi v Veliko Britanijo.

Vse tiste, ki zaradi izrednih razmer ne bi mogli izvesti fizične mobilnosti, se spodbuja, da le-to izvedete virtualno.

Tiste učiteljice in učitelji, ki boste izvedli mobilnost z namenom poučevanja, v kombinaciji z usposabljanjem (STAT), načrtujete, da naj bo to usposabljanje s področja pedagoških veščin in priprave učnih načrtov, ter naj bo to tudi jasno opredeljeno v Planu mobilnosti.

Pogoj za prijavo na razpis je, da je prijavitelj oz. prijaviteljica zaposlen oz. zaposlena na Univerzi v Ljubljani (v delovnem razmerju, ki ustreza Zakonu o delovnih razmerjih − zaposleni za določen/nedoločen čas, polno ali delno).

Zneski za posamezne države so naslednji:

Tabela: Najvišji zneski  Erasmus+ dotacije  za bivanje glede na državo mobilnosti ;

Država gostiteljica

1 do 14.  dan mobilnosti

(znesek na dan v EUR)

15.  do 60.  dan mobilnosti (znesek na dan v EUR)

Danska, Finska, Islandija, Irska,  Luksemburg, Švedska,  Lihtenštajn, Norveška, Velika Britanija*

180

 

126

Avstrija, Belgija, Nemčija, Francija,  Italija, Grčija,  Španija, Ciper, Nizozemska, Malta, Portugalska

160

 

112

Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Severna Makedonija, Srbija, Turčija

140

 

98

*1 Velika Britanija (VB); ker je bila VB v času odobritve tega projekta še članica EU, se v okviru tega razpisa šteje med upravičene države gostiteljice.

Tabela: Izračun dotacije za pot na udeleženca glede na oddaljenost (po kalkulatorju Erasmus) gostujoče institucije. V izračunu se za kraj odhoda upošteva sedež UL; Ljubljana

Razdalje

Znesek

od 0 do 99 km:

20 EUR

od 100 do 499 km:

180 EUR

od 500 do 1999 km:

275 EUR

od 2000 do 2999 km:

360 EUR

od 3000 do 3999 km:

530 EUR

od 4000 do 7999 km:

820 EUR

za razdalje 8000 ali več km

1500 EUR

Pri izračunu (najvišje) dotacije za pot se uporabi kalkulator razdalj ( zračna linija), ki je dostopen na povezavi.  Način prevoza ne vpliva na izračun. Za končni izračun se upošteva dejanski strošek (razviden iz finančne dokumentacije) do višine najvišjega zneska.

Stroški se povrnejo na podlagi obračunanega potnega naloga na podlagi dejansko izkazanih stroškov.

 

»Mobility for teaching assignments − STA« se nanaša na mobilnost učnega osebja visokošolskih institucij z namenom izvajanja pedagoških obveznosti na instituciji gostiteljici v tujini.

 

Cilji tovrstne mobilnosti so:

 • izboljšanje kompetenc, ki so povezane s strokovnimi profili;
 • širše razumevanje praks, politik in sistemov, na področju izobraževanja in usposabljanja po vseh državah;
 • okrepljene zmogljivosti za uvedbo sprememb glede posodobitev in mednarodnega sodelovanja v izobraževalnih organizacijah;
 • boljše razumevanje medsebojne povezanosti med formalnim in neformalnim izobraževanjem, poklicnim usposabljanjem in trgom dela;
 • izboljšanje kakovosti dela in aktivnosti v korist študentov;
 • boljše razumevanje družbene, jezikovne in kulturne raznolikosti ter odzivanje nanjo;
 • več možnosti za izpolnjevanje potreb prikrajšanih ljudi;
 • okrepljena podpora in spodbujanje dejavnosti mobilnosti za študente;
 • večje možnosti za strokovni in poklicni razvoj;
 • izboljšanje znanja tujih jezikov;
 • povečanje motivacije in zadovoljstva pri vsakdanjem delu.

 

POSTOPEK NA UL in FF – Erasmus – Mobilnost učnega osebja (za prijavljene)

Najvišje upravičene dotacije za bivanje so določene na dan glede na državo obiska ter za pot glede na oddaljenost po kilometrih: distančnik EU

Izplačilo se lahko izvede na podlagi dejanskih stroškov razvidnih iz finančne dokumentacije (obračunan PN), ki jo je potrebno predložiti po koncu obiska, do najvišjega zneska.

Med univerzama mora obstajati podpisan bilateralni sporazum (seznam po oddelkih najdete v priponki).

Možna je izvedba STA mobilnost (zahtevanih 8 ur poučevanja) in STAT mobilnost (4 ure poučevanja + 4 ure usposabljanja).

Izbrani učitelji bodo v skladu z razpisom dolžni najkasneje 10 dni pred odhodom oddati spletno prijavo za Erasmus finančno pomoč. V spletno prijavo bodo vpisali osebne podatke, podatke o mobilnosti in priložili/naložili  potrjen STA Mobility Agreement (Sporazum o STA mobilnosti) oz. potrjen STAT Mobility Agreement (Sporazum o STAT mobilnosti).

Na podlagi ustrezno oddane prijave bomo učitelju izdali pogodbo o Erasmus+ financiranju.

 

Po vrnitvi zaključite PN v spletni aplikaciji procesi ter v Mednarodno pisarno posredujete v potrditev dokument Obračun upravičenih stroškov.

Zaključno dokumentacijo (Potrdilo, Končno poročilo in Obrazec upravičenih stroškov s kopijami računov) je potrebno v 14 dneh tudi naložiti v spletno aplikacijo UL.

Vsi obrazci so na strani Mobilnost - obrazci.

 

Mednarodna pisarna uredi zahtevek na UL za refundacijo. Ko je potni nalog na FF obračunan, bo znesek nakazan na vaš transakcijski račun.

Več informacij

Mobilnost strokovnega osebja

Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen usposabljanja (STT) v okviru programa Erasmus+ (razpisno leto 2020).

Rok za izvedbo aktivnosti je od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2022, pričakujemo podaljšanje roka za izvedbo aktivnosti do 31.5.2023 zaradi izrednih razmer.

Razpis osebja namenjen neakademskemu kadru (strokovne in podporne službe), torej tistim, ki niso vključeni v pedagoški proces.

Za prijavo je potrebno oddati izpolnjen obrazec Prijava Erasmus+ STT 2020_21 in Excel tabelo.

Interni rok za prijavo je ponedeljek 3. 5. 2021, prijava pa mora biti podpisana tudi s strani nadrejenega.

Prijavo se pošlje na naslov: anja.golec@ff.uni-lj.si

Za prijavo ni potrebno imeti izbrane destinacijo oz. usposabljanja, napišite pa na prijavnici kratek program usposabljanja v slovenskem jeziku (na kakšen način bi se želeli usposabljali).

Izobraževanja lahko iščete tudi preko te spletne strani.

Zneski za posamezne države so naslednji:

Država gostiteljica

1 do 14.  dan mobilnosti

(znesek na dan v EUR)

15.  do 60.  dan mobilnosti (znesek na dan v EUR)

Danska, Finska, Islandija, Irska,  Luksemburg, Švedska,  Lihtenštajn, Norveška, Velika Britanija*

180

 

126

Avstrija, Belgija, Nemčija, Francija,  Italija, Grčija,  Španija, Ciper, Nizozemska, Malta, Portugalska

160

 

112

Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Severna Makedonija, Srbija, Turčija

140

 

98

*1 Velika Britanija (VB); ker je bila VB v času odobritve tega projekta še članica EU, se v okviru tega razpisa šteje med upravičene države gostiteljice.

Tabela: Izračun dotacije za pot na udeleženca glede na oddaljenost (po kalkulatorju Erasmus) gostujoče institucije. V izračunu se za kraj odhoda upošteva sedež UL; Ljubljana

Razdalje

Znesek

od 0 do 99 km:

20 EUR

od 100 do 499 km:

180 EUR

od 500 do 1999 km:

275 EUR

od 2000 do 2999 km:

360 EUR

od 3000 do 3999 km:

530 EUR

od 4000 do 7999 km:

820 EUR

za razdalje 8000 ali več km

1500 EUR

Pri izračunu (najvišje) dotacije za pot se uporabi kalkulator razdalj ( zračna linija), ki je dostopen na povezavi.  Način prevoza ne vpliva na izračun. Za končni izračun se upošteva dejanski strošek (razviden iz finančne dokumentacije) do višine najvišjega zneska.

Stroški se povrnejo na podlagi obračunanega potnega naloga na podlagi dejansko izkazanih stroškov.