Tutorstvo

Tutorstvo je organizirana pomoč študentom in študentkam. Študentom želimo olajšati vključevanje v univerzitetno okolje in jim svetovati pri študiju kot tudi pri reševanju morebitnih problemov, s katerimi se soočajo.

Sistem tutorstva na FF

Ker imamo na FF aktivnih zelo veliko tutorjev in tutork, za učinkovito izvajanje tutorstva potrebujemo koordinatorje in koordinatorke. Vsak oddelek ima oddelčnega/-o koordinatorja/-ko tutorjev/-k študentov/-k, ki spremlja delo tutorjev in tutork.

Na fakultetni ravni delujejo:

Namen tutorstva

Namen tutorskega sistema na FF je ustvariti pogoje za:

 • organizirano skrb za razvoj vsakega posameznega študenta od vpisa v študijski program do zaključka študija;
 • krepitev neposrednih stikov med študenti in učitelji ter med študenti, učitelji in FF kot celoto;
 • uspešnejše vključevanje študentov v univerzitetno okolje;
 • reševanje splošnih in specifičnih problemov študentov, še posebej študentov s posebnim statusom;
 • izboljšanje študijskega uspeha, boljšo prehodnost študentov in višjo kakovost študija.

Več informacij o tutorstvu

Več informacij lahko dobiš pri koordinatorjih in tutorjih, prav tako pa tudi:

Študentsko tutorstvo je oblika pomoči, pri kateri študentje, praviloma višjih letnikov, svoje kolege usmerjajo pri vsakdanjih dilemah študentskega življenja in jim svetujejo pri študiju. Pomagajo jim pri reševanju morebitnih problemov, vprašanj in dilem, ki se pojavijo tekom študija.

Koordinator študentskega tutorstva: Haris Ljubijankić 

ODDELČNI KOORDINATORJI IN TUTORJI:

ODDELEK ZA ANGLISTIKO IN AMERIKANISTIKO

Koordinatorka: Emina Neslanović

Aleksandar Shalevik, Ana Knific, Gal Skalar, Karin Kavčič, Karin Petko, Miljana Ivanović, Nika Erjavec, Nika Mrak, Nuša Knez, Rukmini Ana Krivec, Sašo Stolnik, Stefan Stojkoski, Vitja Bizjak

ODDELEK ZA ARHEOLOGIJO

Koordinatorka: Tjaša Žokalj

Tim Jarc

ODDELEK ZA AZIJSKE ŠTUDIJE

Koordinatorka: Anja Marinšek

Ana Knific, Miha Pavlovič, Neža Cevc, Tomaž Trelc

ODDELEK ZA BIBLIOTEKARSTVO, INFORMACIJSKO ZNANOST IN KNJIGARSTVO

Koordinatorka: Maja Šneider

Sabina Prica

ODDELEK ZA ETNOLOGIJO IN KULTURNO ANTROPOLOGIJO

Koordinatorka: Pika Kristan 

Anuša Babuder, Nika Dvoršek, Tisa Kučan Lah, Vanessa Benak Cvijanović, Vesna Petrič, Živa Gornik

ODDELEK ZA FILOZOFIJO

Koordinatorka: Sara Svati Sharan

David Tomažin, Fin Lucu Dražovič, Lara Krajnc, Nejc Kralj

ODDELEK ZA GEOGRAFIJO

Koordinatorka: Urša Kosmač

Barbara Hauptman, Jan Rudež, Katja Rozman, Lara Premrl, Špela Krušič, Taja Ivanc, Tim Gregorčič, Urban Pipan

ODDELEK ZA GERMANISTIKO S SKANDINAVISTIKO IN NEDERLANDISTIKO

Koordinator: Haris Ljubijankić 

Aida Ahmetović, Anaja Urek, Domen Zabukovnik, Klara Sara Pograjšek, Larina Griessler, Lea Zupan, Neža Seljak, Nika Vidrih, Pina Verena Pečuh

ODDELEK ZA KLASIČNO FILOLOGIJO

Koordinator: Matic Kristan

ODDELEK ZA MUZIKOLOGIJO

Koordinatorka: Katarina Benedik

Eva Vene, Tjaša Judež

ODDELEK ZA PEDAGOGIKO IN ANDRAGOGIKO

Koordinatorka: Hana Kerin

Andraž Fink, Eva Krštinc, Karmen Kovač, Larisa Komel, Maja Trnušovec, Nikita Kokot

ODDELEK ZA PREVAJALSTVO

Koordinatorka: Pia Zarnik

Katja Zobarič, Klara Vrabl, Lara Kuhelj, Lea Mioč, Leon Zajc, Sara Sever, Vesna Vidmar, Zarja Zver

ODDELEK ZA PRIMERJALNO KNJIŽEVNOST IN LITERARNO TEORIJO

Koordinatorka: Eva Kryštufek 

Gašper Stražišar, Karin Petko, Klara Katarina Rupert, Manca Rajh, Špela Setničar, Taja Rihtaršič 

ODDELEK ZA PRIMERJALNO IN SPLOŠNO JEZIKOSLOVJE

Koordinatorka: Zala Ledinšek 

Karin Kavčič 

ODDELEK ZA PSIHOLOGIJO

Koordinatorka: Tia Jakopič

Ines Likar, Julija Menoni, Miha Feher, Sara Pavlović, Sara Seršen, Urška Filipič 

ODDELEK ZA ROMANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI

Koordinatorka: Nika Mrak

Anika Logar, Urh Ferlež

ODDELEK ZA SLAVISTIKO

Koordinator: Vitja Bizjak 

Brina Minca Herlec, Nika Erjavec 

ODDELEK ZA SLOVENISTIKO

Koordinatorka: Ina Poteko

Anika Logar, Anja Zidar, Maša Krajnc, Sašo Stolnik, Tamara Šterk, Urša Kosmač 

ODDELEK ZA SOCIOLOGIJO

Koordinator: Andraž Fink 

Domen Vrhovnik, Eva Gračanin, Maša Krajnc, Nuša Knez, Tia Kozjek, Tjaša Šteblaj, Veronika Plazovnik

ODDELEK ZA UMETNOSTNO ZGODOVINO

Koordinatorka: Neža Vengust

Naja Mlinar, Valentina Matjašič

ODDELEK ZA ZGODOVINO

Koordinatorka: Tamara Šterk 

David Tomažin, Domen Šega, Domen Vrhovnik, Domen Zabukovnik, Eva Krštinc, Gregor Gartner, Katja Rozman, Lara Oštrbenk, Miha Slatnar, Sabina Prica, Urban Pipan, Veronika Plazovnik

To je posebna oblika tutorstva, ki se izvaja za vse študente in študentke FF, ne glede na letnik. Gre za pomoč gibalno oviranim študentom/-kam, slepim in slabovidnim ali pa gluhim in naglušnim v smislu dostopa, pomoči pri pisanju zapiskov, dogovarjanju s profesorji glede opravljanja izpitov, podpore, svetovanja in podobnega, torej pri aktivnostih, ki jih študenti/-ke brez pomoči ne morejo opraviti.

Koordinatorka tutorjev za študente s posebnim statusom: MAŠA PUPAHER

V sodelovanju z vodstvom FF in tehnično-gospodarskim sektorjem FF se trudimo tudi za izboljšanje pogojev v smislu odpravljanja fizičnih ovir, omogočanju dostopa do računalnikov posebej za te študente/-ke (npr. računalnik z braillovo vrstico), omogočanju parkiranja ter za lažjo orientacijo slepim in slabovidnim študentom/-kam po fakulteti. Delo je zelo raznoliko, saj se posamezni študenti/-ke srečujejo z zelo različnimi ovirami in težavami.

Tutorji študentov s posebnim statusom:

 • Alina Bezlaj
 • Maša Pupaher
 • Nuša Knez
 • Sara Pavlović
 • Sara Udovič
 • Tanja Turičnik

Od zimskega semestra 2006/07 na Filozofski fakulteti deluje tutorstvo za tuje študente in študentke. Tutorji/-ke za tuje študente/-ke tako skrbijo za gostujoče študente/-ke, ki pri nas gostujejo preko programov Erasmus, CEEPUS ali katere od bilateralnih izmenjav.

Koordinatorka tutorjev za tuje študente: SARA PAVLOVIĆ

Tuje študente/-ke pričakajo ob prihodu, jim pomagajo čez najbolj težavno začetno obdobje in predstavljajo stik s slovenskimi študenti/-kami. Tutorji/-ke in tuji/-e študenti/-ke se družijo ob gurmanskih srečanjih, večernih zabavah, filmskih večerih in dvakrat na leto skupaj odkrivajo lepote Slovenije.

Tutorji za tuje študente:

 • Aleksandar Shalevik
 • Alina Bezlaj
 • Ana Knific
 • Emina Neslanović
 • Eva Dušak
 • Lea Mioč
 • Maruša Rozaj
 • Miha Pavlovič
 • Nuša Knez
 • Sara Pavlović
 • Svetlana Pavlin
 • Tomaž Trelc

VSAK visokošolski učitelj (pedagoški delavec) je TUTOR UČITELJ.

Koordinatorji učiteljev:

Učiteljsko tutorstvo je oblika tutorske dejavnosti, pri kateri visokošolski učitelji in sodelavci svetujejo študentom glede njihovega študija, izbire študijske poti in drugih vprašanj, povezanih s študijem.

Učiteljsko tutorstvo je v celoti formalizirano zaživelo le na nekaterih oddelkih, vsak oddelek pa ima svojega oddelčnega koordinatorja, ki je dodatna vez med predstojnikom in študenti. Mnogo tutorskih dejavnosti pa profesorji opravijo v okviru svojih pedagoških obveznosti, še posebej vaj in seminarjev.

Tutorji imajo možnost uveljavljati tutorsko dejavnost kot zunanji izbirni predmet Študentsko tutorstvo (3 KT).

Oddelčni koordinatorji pa lahko tutorstvo uveljavljajo kot zunanji izbirni predmet Koordiniranje študentskega tutorstva (3 KT).

Tutorji študentje lahko oba predmeta uveljavljajo kot zunanja izbirna predmeta samo enkrat v času študija na obeh stopnjah (ali na prvi ali na drugi).

OPOZORILO: izbira in uveljavljanje zunanjih izbirnih predmetov Študentsko tutorstvo (3 KT) in Koordiniranje študentskega tutorstva (3 KT) je možno le ob prijavi na razpis za tutorje. 

V procesu tutorstva sodelujejo:

Tutor – vodi, nudi dodatne informacije in pomaga pri pridobivanju informacij in znanj, motivira, usmerja ter s svojim zgledom pripomore k osebnemu in akademskemu razvoju študenta. Tutor je lahko študent ali učitelj.

Študent – prejemnik pomoči, svetovanja.

Koordinator tutorjev – strokovni, raziskovalni ali pedagoški delavec članice UL oziroma študent.

 Glavne naloge tutorja študenta:

 • študentom svetuje glede študijskih in drugih tematik ter situacij;
 • seznanja študente s pravicami in dolžnostmi;
 • seznanja študente s postopki in pravili delovanja članice, Študentskega sveta na članici in ostalih oblik študentske organiziranosti ter življenja (Pravila sistema tutorstva Univerze v Ljubljani, 2015).

Namen študentskega tutorstva je nuditi študentom ustrezno podporo pri študiju. Tutorji študentje pomagajo pri osvajanju študijske snovi in pri ostalih težavah, ki se lahko študentu pojavijo med študijem in s tem ogrozijo njegovo študijsko uspešnost.

Glavne naloge tutorja učitelja:

 • študentom svetuje glede študija, izbire predmetov, nadaljevanja študijske poti in kariernih možnosti;
 • pomoč pri reševanju študijske ali druge problematike, ki se pojavi med študijem

Česa tutor NE počne:

 •  ne išče informacij namesto študenta, temveč ga le usmerja;
 •  ne daje nasvetov glede goljufanja na izpitih;
 •  ne komentira in opravlja profesorjev, ocenjevalne politike, metod poučevanja in študijskih zadolžitev;
 •  ne piše seminarskih nalog, poročil, zapiskov ipd. namesto študenta;
 • študenta ne oskrbuje z zapiski, seminarskimi nalogami, poročili ipd. 

Tutorstvo za študente s posebnimi potrebami (rtvslo.si)

Inkluzija in status, okrgola miza (maj 2015)

Prispevek Študij je delo v glasilu Sončnik 

Nova klančina za lažji dostop do predavalnic 

Laufam svoj lajf v FFantastični družbi

PROJEKT TUTORJEV ZA ŠTUDENTE S POSEBNIMI POTREBAMI (april 2014)

"FF stopnice se do vseh vedejo enako in jim je vseeno, ali ta, ki po njih teče, to počne hitro, z nogami,  je drugačne barve polti ali spolne usmerjenosti, kakršen koli. 
Film prikazuje osebe, ki jim je družba vsilila različne slabšalne oznake. Tekmovalci se predstavijo, sodelujejo v tekmovanju in na koncu zavržejo oznake, ki jim jih pripisuje družba. 
Na ta način film prikazuje absurd družbenega etiketiranja in primika svojo skodelico k spodbujanju strpnosti, razmisleku o smiselnosti označevanja ter ponudi iskren in unikaten vpogled v svet raznolikosti."

https://www.youtube.com/watch?v=j8r1GBoAZQU

Dobra dela (Radio Slovenija – 1. program)

"TUTORJI SO ŠTUDENTI, KI OB SVOJEM ŠTUDIJU NAJDEJO ČAS, DA PROSTOVOLJNO, BREZPLAČNO IN BREZ FORMALNIH UGODNOSTI POMAGAJO ŠTUDIJSKIM KOLEGOM." (RADIO SLOVENIJA – 1. PROGRAM)

http://radioprvi.rtvslo.si/prispevek/10815 

Informativni dnevi 2013 – intervju s tutorji FF (Radio Val 202)

"POMOČ ŠTUDENTOM - ENA IZMED OBLIK POMOČI ŠTUDENTOM JE TUTORSTVO." (RADIO VAL 202)

http://ava.rtvslo.si/predvajaj/pomoc-studentom/ava2.158730178/

Galerija slik tutorjev za tuje študente

Mednarodna pisarna FF

Vse o študijskih in delovnih praksah v tujini, izmenjavah ERASMUS, mreži Ceepus, štipendijah, poletnih šolah, pedagoških izmenjavah in podobno.