Teorije kulture, načini življenja in identitete

Teorije kulture, načini življenja in identitete

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Muršič Rajko

Zgodovina pojmovanja kulture in etimološka večpomenskost njenega pojma. Kritika koncepta kulture in temeljnih možnosti njenega razumevanja in opredelitve. Kultura kot način življenja in habitus. Razvoj pojmovanja ljudske oz. tradicionalne kulture in folklore; delitve na nizko, visoko, elitno, množično itd. kulturo; popularna kultura in podkulture. Difuzija in evolucija kulturnih sestavin; kulturni relativizem, kulturni vzorci; inkulturacija in akulturacija; inovacija in tradicija; dinamika kulture; medkulturne primerjave. Kultura kot simbolna sfera. Znak, ikona, simbol in simbolna komunikacija. Semiološko razumevanje subjektivacijskih procesov. Socializacija in inkulturacija. Telo v kulturi. Iniciacija, liminalnost in dialektika 'communitas' in 'strukture' (Turner). Družbena organizacija in struktura, družbene vloge in statusi ter interakcije, družbene institucije. Posameznik, oseba in subjekt. Interpelacija posameznika v subjekt. Simbolni interakcionizem in sistemska teorija. Identifikacijski procesi; individualne in kolektivne identifikacije. Komparacija procesov oblikovanja identitet v preteklem (načini življenja in družbena razslojenost) in sodobnem svetu (od podkultur do scen). Narava in kultura; sistemska analiza kulture (kultura kot avtopoetični sistem); mistifikacija pojma kultura; kritika koncepta kulture. Konstrukcija nacionalnih in etničnih identitet. Šovinizem, ksenofobija in rasizem.

1. Barth, Fredrik, ur., 1969, Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference. Bergen, Oslo in London: Universitets Forlaget, George Allen & Unwin. Str. 1-34.
2. Brightman, Robert, 1995, Forget Culture: Replacement, Transcendence, Relexification. Cultural Anthropology 10(4). Str. 509-546.
3. Edgar, Andrew in Peter Sedgwick, 1999, Key Concepts in Cultural Theory. London in New York: Routledge. (pogl. Koncept kulture, 5 strani)
4. Keesing, Roger M., 1993 (1990), Ponovno o teorijah kulture. Antropološki zvezki 3. Str. 23-32.
5. Mauss, Marcel, 1996, Esej o daru in drugi spisi. Ljubljana: ŠKUC, Filozofska fakulteta.
6. Muršič, Rajko, 2016, Teorije kulture, načini življenja in identitete: študijsko gradivo. 86 str.