Umetnostne tehnike in restavratorstvo

Umetnostne tehnike in restavratorstvo

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. Makuc Semion Miladi, red. prof. Trček Pečak Tamara

Vsebina

Prvi del vsebine je namenjen temeljnemu spoznavanju tehnike in tehnologije nastanka grafičnih, slikarskih in kiparskih del ter spoznavanju njihove zgradbe. Študenti se seznanijo s tehniko gradnje del posameznih likovnih zvrsti in podzvrsti ter s tehnologijo priprave gradiv, rabe orodij, pripomočkov in naprav, ki so poglavitni temelji za nastanek umetnin. Pri predmetu se praktično prvič soočijo s taktilnim spoznavanjem likovnih umetnin, orodij, opreme in z materiali, ki so zlasti s historičnega stališča pomembni za ustvarjanje temeljnih znanj in vedenj, nujno potrebnih pri raziskovanju likovnih umetnin.
Drugi del vsebine je namenjen spoznavanju konservatorske-restavratorske stroke in dejavnosti kot sestavine širšega družbeno pomembnega sistema varstva kulturne dediščine. Seznanijo se s poglavitnimi elementi neposredne ogroženosti likovnih umetnin in z vplivi okolja. Študenti spoznajo zahtevnejše restavratorske metode in postopke, kar je nujno za boljše razumevanje procesa varovanja, preventivne zaščite, konserviranja in restavriranja likovnih stvaritev ter kopistike in prezentacije likovnih umetnin.
Z neposrednimi ogledi na terenu se seznanijo s stanjem izbranih umetnin in rezultati opravljenih konservatorskih-restavratorskih posegov, kar je pomembno pri vključevanju umetnostnega zgodovinarja v sistem varstva kulturne dediščine in znanstveno-raziskovalno delo na predmetih likovne dediščine.