Umetnostne tehnike in restavratorstvo

Umetnostne tehnike in restavratorstvo

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. Makuc Semion Miladi, prof. mag. Trček Pečak Tamara

Prvi del vsebine je namenjen temeljnemu spoznavanju tehnike in tehnologije nastanka grafičnih, slikarskih in kiparskih del ter spoznavanju njihove zgradbe. Študenti se seznanijo s tehniko gradnje del posameznih likovnih zvrsti in podzvrsti ter s tehnologijo priprave gradiv, rabe orodij, pripomočkov in naprav, ki so poglavitni temelji za nastanek umetnin. Pri predmetu se praktično prvič soočijo s taktilnim spoznavanjem likovnih umetnin, orodij, opreme in z materiali, ki so zlasti s historičnega stališča pomembni za ustvarjanje temeljnih znanj in vedenj, nujno potrebnih pri raziskovanju likovnih umetnin.
Drugi del vsebine je namenjen spoznavanju konservatorske-restavratorske stroke in dejavnosti kot sestavine širšega družbeno pomembnega sistema varstva kulturne dediščine. Seznanijo se s poglavitnimi elementi neposredne ogroženosti likovnih umetnin in z vplivi okolja. Študenti spoznajo zahtevnejše restavratorske metode in postopke, kar je nujno za boljše razumevanje procesa varovanja, preventivne zaščite, konserviranja in restavriranja likovnih stvaritev ter kopistike in prezentacije likovnih umetnin.
Z neposrednimi ogledi na terenu se seznanijo s stanjem izbranih umetnin in rezultati opravljenih konservatorskih-restavratorskih posegov, kar je pomembno pri vključevanju umetnostnega zgodovinarja v sistem varstva kulturne dediščine in znanstveno-raziskovalno delo na predmetih likovne dediščine.

- Reclams Handbuch der künstlerischen Techniken, Band 1, 2, 3, Stuttgart 1988.
- Thomas BRACHERT: Lexikon historischer Maltechniken, Quellen - Handwerk - Technologie – Alchemie, Callwey Verlag, München, 2001.
- Elaine M. GOODWIN: Encyclopedia of mosaic, BT Batsford, London 2003.
- Kurt WEHLTE: Werkstoffe und Techniken der Malerei, Ravensburg 1967 (in kasnejše izdaje).
- Metka KRAIGHER-HOZO: Slikarstvo, metode slikanja, materiali, Sarajevo 1991.
- Gotika v Sloveniji. Nastanek, ogroženost, reševanje likovne dediščine. The Origin, Endangerment and Preservation of Art, Ljubljana 1995.
- TRUSTED, Marjorie: The Making of Sculpture, V&A Publications, London, 2007
- MILLS, John: Encyclopedia of Sculpture Techniques, Batsford, 2005
- PENNY, Nicholas: The materials of Sculpture, Yale university press, 1996
- HUDOKLIN-ŠIMAGA, Vida: Mavec in bron v kiparstvu, v Likovni odsevi Št. 8/9 (1990) str. 80 - 128
- ZUZ (Zbornik za umetnostno zgodovino), Ljubljana (več številk).
- VS (Varstvo spomenikov), Ljubljana (več številk).

Spletne strani:
- Ivan BOGOVČIČ: Umetnostne tehnike in restavratorstvo. Za slušatelje umetnostne zgodovine, Ljubljana 2002, [spletna stran Oddelka za umetnostno zgodovino FF UL].
- Spletne strani ICOM, IIC, ICOMOS, ICRROM …