Zgodovina avantgard

Zgodovina avantgard

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kos Matevž, red. prof. dr. Vrečko Janez

Vsebina

Predmet obsega pregled avantgardistične ustvarjalnosti od italijanskega futurizma prek DADE, nemškega ekspresionizma, ruske avantgarde (futurizem, produktivizem, konstruktivizem, proletkult), do zenitizma in nadrealizma in njihove vplive na slovensko avantgardo, kjer je posebej izpostavljen problem Kosovelovega konsttruktivizma.
Predmet po drugi strani obravnava pojem in zgodovinski razvoj posameznih avantgardnih žanrov, posebej njihovo dehierarhizacijo. Razgrne njihovo motivno in tematsko različnost ter predstavi probleme tudi pri Slovencih. Posebej izpostavi intermedialni značaj zgodovinske avantgarde in njeno neoavantgardistično nadaljevanje po 2. svetovni vojni. The course offers an overview of the Avant-garde creativity from Italian Futurism, through DADA, German Expressionism, Russian Avant-garde (Futurism, Productionism, Constructivism, Proletkult) to Zenitism and Surrealism and their influence on Slovene Avant-garde, where special emphasis is given to Kosovel's Constructivism.
It also centres on the concept and historical development of individual avant-garde genres, especially their dehierarchisation. It lays out their diversity as to motifs and subject matters. It also deals with the problematic of Slovene Avant-garde. It especially emphasises the intermedial character of historical Avant-garde and its Post-avantgarde continuation after WW II.