Organi fakultete

Dekan

 

red. prof. dr. Roman Kuhar

E-NASLOV: roman.kuhar@ff.uni-lj.si 
TELEFON:

01 241 10 05

 

prof. dr. Gašper Ilc

 

Prodekan za dodiplomski in magistrski študij in informacijski sistem

E-NASLOV: 

gasper.ilc@ff.uni-lj.si 

TELEFON: 

01 241 10 05

 

 

izr. prof. dr. Jasna Mažgon

 

Prodekanja za doktorski študij in znanstvenoraziskovalno delo

E-NASLOV: 

jasna.mazgon@ff.uni-lj.si

TELEFON: 

01 241 10 05

 

 

izr. prof. dr. Barbara Pihler Ciglič

 

Prodekanja za kakovost in založništvo

E-NASLOV: 

barbara.pihlerciglic@ff.uni-lj.si

TELEFON: 

01 241 10 05

 

 

izr. prof. dr. Katja Vintar Mally

 

Prodekanja za gospodarske zadeve in organizacijo delovanja fakultete ter mednarodno sodelovanje

E-NASLOV: 

katja.vintarmally@ff.uni-lj.si

TELEFON: 

01 241 10 05

 

 

Katja Černe

 

Prodekanja študentka

E-NASLOV: 

prodekanstudent@ff.uni-lj.si

TELEFON: 

01 241 11 82

 

Senat

Senat je najvišji strokovni organ FF. Za člana Senata FF je lahko izvoljen visokošolski učitelj z nazivom redni profesor, izredni profesor ali docent, ki je na FF zaposlen s polnim delovnim časom. Senat FF sestavljajo po dva člana iz vsakega oddelka in enajst članov iz vrst študentov.

Dekan je po položaju član Senata. Seje Senata sklicuje dekan, praviloma enkrat mesečno. Sklic seje lahko predlaga tudi Upravni odbor ali Študentski svet Fakultete. Če je dekan odsoten, sklicuje in vodi seje prodekan, ki je pooblaščen, da nadomešča dekana. Senat lahko s sklepom del seje zapre za javnost.

1) Dekan Filozofske fakultete, prof. dr. Roman KUHAR

 

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

2) prof. dr. Mojca Krevel

3) prof. dr. Smiljana Komar

 

Oddelek za arheologijo

4) doc. dr. Tina Milavec

5) doc. dr. Matija Črešnar

 

Oddelek za azijske študije

6) izr. prof. dr. Nataša Vampelj Suhadolnik

7) izr. prof. dr. Chikako Shigemori Bučar

 

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

8) prof. dr. Polona Vilar

9) doc. dr. Jan Pisanski

 

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

10) prof. dr. Bojan Baskar

11) izr. prof. dr. Uršula Lipovec Čebron

 

Oddelek za filozofijo

12) prof. dr. Janko Lozar Mrevlje

13) doc. dr. Valentina Hribar Sorčan

 

Oddelek za geografijo

14) prof. dr. Dejan Rebernik

15) izr. prof. dr. Jernej Zupančič

 

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

16) izr. prof. dr. Irena Samide

17) prof. dr. Marija Javor Briški

 

Oddelek za klasično filologijo

18) prof. dr. Marko Marinčič

19) prof. dr. Jerneja Kavčič

 

Oddelek za muzikologijo

20) prof. Larisa Vrhunc

21) prof. dr. Gregor Pompe

 

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

22) doc. dr. Danijela Makovec Radovan

23) izr. prof. dr. Tadej Vidmar

 

Oddelek za prevajalstvo

24) prof. dr. Ada Gruntar Jermol

25) prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar

 

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

26) prof. dr. Vanesa Matajc

27) prof. dr. Tone Smolej

 

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

28) prof. dr. Tatjana Marvin

29) doc. dr. Luka Repanšek

 

Oddelek za psihologijo

30) prof. dr. Valentin Bucik

31) izr. prof. dr. Anja Podlesek

 

Oddelek za romanske jezike in književnosti

32) prof. dr. Martina Ožbot Currie

33) doc. dr. Katarina Marinčič

 

Oddelek za slavistiko

34) izr. prof. dr. Đurđa Strsoglavec

35) doc. dr. Matej Šekli

 

Oddelek za slovenistiko

36) prof. dr. Marko Stabej

37) prof. dr. Alojzija Zupan Sosič

 

Oddelek za sociologijo

38) prof. dr. Milica Antić Gaber

39) doc. dr. Gorazd Kovačič

 

Oddelek za umetnostno zgodovino

40) doc. dr. Katja Mahnič

41) prof. dr. Matej Klemenčič

 

Oddelek za zgodovino

42) prof. dr. Božo Repe

43) prof. dr. Peter Štih

 

Člani Senata FF iz vrst študentov

44) Mia Hočevar 

45) Vida Jocif

46) Nejc Kralj

47) Tomaž Kek 

48) Luka Kropivnik

49) Pika Kristan

50) Jure Plut

51) Arne Kušej

52) Jonathan Samuel Rebetz

53) Sara Svati Sharan

54) Vid Karlovšek

 

Mandatna doba senatorjev iz vrst visokošolskih učiteljev je 4 leta in traja od 12. 5. 2017 do 12. 5. 2021.

Mandatna doba senatorjev iz vrst študentov je 1 leto.

Stalne komisije senata

Delovanje Komisije za dodiplomski in magistrski študij (v nadaljevanju KDMŠ) opredeljujejo Pravila FF.

 

Člani komisije:

 • doc. dr. Frančiška Lipovšek
 • doc. dr. Simona Petru
 • doc. dr. Luka Culiberg
 • izr. prof. dr. Andrej Blatnik
 • izr. prof. dr. Mateja Habinc
 • prof. dr. Olga Markič
 • doc. dr. Tajan Trobec
 • doc. dr. Petra Kramberger
 • doc. dr. Andreja Inkret
 • doc. dr. Aleš Nagode
 • izr. prof. dr. Barbara Šteh
 • doc. dr. Tamara Mikolič Južnič
 • asist. dr. Igor Žunkovič
 • izr. prof. dr. Christina Manouilidou
 • prof. dr. Eva Boštjančič
 • izr. prof. dr. Maja Šabec
 • izr. prof. dr. Petra Stankovska
 • doc. dr. Darja Pavlič
 • doc. dr. Gorazd Kovačič
 • doc. dr. Stanko Kokole
 • doc. dr. Alenka Cedilnik
 • Katja Černe, prodekanja študentka
 • Sara Svati Sharan, predstavnica ŠS FF
 • doc. dr. Adriana Mezeg, predsednica Komisije za tutorstvo

Mandatna doba članov KDMŠ traja 4 leta, in sicer od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2023.

 

Odbor za študentska vprašanja in usmerjanje

Člani odbora:       

 • lekt. dr. Cvetka Sokolov
 • doc. dr. Blaž Repe
 • doc. dr. Matej Hriberšek
 • asist. dr. Mirjam Premrl
 • doc. dr. Mladen Uhlik
 • Katja Černe, prodekanja študentka
 • Mia Hočevar, predsednica Študentskega sveta FF
   

Odbor za študentska vprašanja in usmerjanje opravlja naloge v skladu z določili 102. člena Pravil FF.

Mandatna doba članov odbora iz vrst visokošolskih učiteljev in sodelavcev traja za čas mandata KDMŠ, in sicer od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2023.

KDMŠ FF je po postopku, določenem v 102. členu Pravil FF, na seji dne 9. 10. 2019 izvedla volitve članov Odbora za študentska vprašanja in usmerjanje iz vrst visokošolskih učiteljev in sodelavcev.

 

Fakultetna komisija za Nahtigalove nagrade

Člani komisije:

 • prof. dr. Marko Marinčič
 • prof. dr. Gregor Pompe
 • prof. dr. Tone Smolej
 • prof. dr. Branka Kalenić Ramšak
 • izr. prof. dr. Mitja Ferenc

Fakultetna komisija za Nahtigalove nagrade opravlja naloge v skladu z določili 103. člena Pravil FF.

Delovanje komisije natančneje opredeljuje Pravilnik o podeljevanju nagrad študentom Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Mandatna doba članov komisije traja za čas mandata KDMŠ, in sicer od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2023.

KDMŠ FF je po postopku, določenem v 103. členu Pravil FF, na seji dne 9. 10. 2019 izvedla volitve članov Fakultetne komisije za Nahtigalove nagrade.

Delovanje Komisije za doktorski študij (v nadaljevanju KDRŠ) določajo Pravila FF.

Delovanje KDRŠ je podrobneje določeno s Pravilnikom o doktorskem študiju, ki ga sprejme Senat FF.

KDRŠ sestavljajo po en predstavnik vsakega oddelka iz vrst visokošolskih učiteljev, ki so izvajalci doktorskega študija, in član iz vrst doktorskih študentov FF, ki ga predlaga Študentski svet FF.

KDRŠ vodi prodekan za študijske zadeve. Če prodekana ni, sejo skliče in vodi član KDRŠ, ki ga določi dekan. Na seje KDRŠ se lahko vabi tudi koordinatorje področij, ki jih koordinira FF.  

Člani komisije:

 • prof. dr. Smiljana Komar
 • prof. dr. Predrag Novaković
 • izr. prof. dr. Chikako Shigemori Bučar
 • prof. dr. Maja Žumer
 • prof. dr. Rajko Muršič
 • izr. prof. dr. Vojko Strahovnik
 • prof. dr. Uroš Stepišnik
 • prof. dr. Špela Virant
 • doc. dr. Branko Senegačnik
 • doc. dr. Katarina Bogunović Hočevar
 • izr. prof. dr. Tadej Vidmar
 • prof. dr. Agnes Pisanski Peterlin
 • prof. dr. Vanesa Matajc
 • doc. dr. Sašo Živanović
 • prof. dr. Sonja Pečjak
 • izr. prof. dr. Primož Vitez
 • izr. prof. dr. Maria Zofia Wtorkowska
 • prof. dr. Andreja Žele
 • izr. prof. dr. Anja Zalta
 • prof. dr. Samo Štefanac
 • doc. dr. Marko Štuhec
 • Nesa Vrečer, predstavnica ŠS FF

Mandatna doba članov KDRŠ traja 4 leta, in sicer od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2023.

Mandatna doba študentskega predstavnika traja eno leto.

Odbor za podeljevanje priznanj študentom FF UL za najboljšo doktorsko disertacijo na področju humanistike in družboslovja

Člani odbora:

predseduje:

 • izr. prof. dr. Jasna Mažgon (prodekanja za doktorski študij (3. stopnja) in znanstvenoraziskovalno delo)

področje družboslovja:

 • prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat (Oddelek za sociologijo)
 • prof. dr. Bojan Baskar (Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo)

področje humanistike:

 • izr. prof. dr. Rok Stergar (Oddelek za zgodovino)
 • izr. prof. dr. Alenka Žbogar (Oddelek za slovenistiko)

področje jezikoslovja:

 • prof. dr. Igor Maver (Oddelek za anglistiko in amerikanistiko)
 • prof. dr. Jasmina Markič (Oddelek za romanske jezike in književnosti)

Odbor za podeljevanje priznanj študentom FF UL za najboljšo doktorsko disertacijo na področju humanistike in družboslovja opravlja naloge v skladu z določili 5. člena Pravilnika o podeljevanju priznanj študentom FF UL za najboljšo doktorsko disertacijo na področju humanistike in družboslovja.

Mandatna doba članov odbora traja dve leti, in sicer od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2022.

Člane Odbora za podeljevanje priznanj študentom FF UL za najboljšo doktorsko disertacijo na področju humanistike in družboslovja je na predlog dekana FF UL izvolila KDRŠ FF na seji dne 10. septembra 2020 in potrdil Senat FF na seji dne 23. septembra 2020.

Delo Habilitacijske komisije določajo Pravila FF.

Komisijo sestavlja pet članov iz vrst visokošolskih učiteljev z nazivom redni profesor, ki jih na podlagi predlogov oddelkov dekan predlaga v izvolitev Senatu FF.

Komisijo vodi predsednik komisije, ki ga izmed sebe na konstitutivni seji izvolijo njeni člani.

Na sejah sodeluje tudi predsednik Študentskega sveta FF.

Člani komisije:

 • prof. dr. Martina Ožbot Currie
 • prof. dr. Polona Vilar
 • prof. dr. Milica Antić Gaber
 • prof. dr. Eva Sicherl
 • prof. dr. Mihael Budja

Mandatna doba članov Habilitacijske komisije traja 4 leta, in sicer od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2023.

Prodekanja za kakovost: izr. prof. dr. Barbara Pihler Ciglič

Člani komisije:   

 • lekt. dr. Jana Kenda
 • doc. dr. Blaž Repe
 • doc. dr. Boštjan Bajec
 • doc. dr. Adriana Mezeg
 • Manuela Lisjak
 • Martina Strnad
 • Vida Jocif, članica študentka FF

Mandatna doba članov Komisije za kakovost traja 4 leta, in sicer od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2023.

Mandat študentskega predstavnika traja 1 leto.

Delo Komisije za tutorstvo urejajo Pravila FF.

Komisijo sestavlja osem članov, in sicer:

 • član Komisije za kakovost FF, ki ni študent,
 • koordinator tutor za študente s posebnimi potrebami,
 • koordinator tutorjev študentov,
 • koordinator tutor za tuje študente,
 • predstavnik Študentskega sveta FF,
 • prodekan študent FF,
 • prodekan učitelj za študijske zadeve in
 • predstavnik strokovnih služb, zaposlen na področju študijskih zadev za študente s posebnimi potrebami.

Ustanovno sejo komisije skliče dekan. Komisijo vodi predsednik, ki ga iz vrst učiteljev izvolijo člani komisije. Predsednik komisije je po svoji funkciji član KDMŠ.

Člani komisije:

 • doc. dr. Adriana Mezeg (članica Komisije za kakovost), predsednica
 • Maša Pupaher (koordinatorka tutorka za študente s posebnimi potrebami)
 • Haris Ljubijankić (koordinator tutorjev študentov)
 • Sara Pavlović (koordinatorka tutorka za tuje študente)
 • Janja Antić (predstavnica Študentskega sveta FF)
 • Katja Černe (prodekanja študentka)
 • prof. dr. Gašper Ilc (prodekan učitelj za študijske zadeve)
 • Marija Šuštar Tabaković (predstavnik strokovnih služb, zaposlen na področju študijskih zadev za študente s posebnimi potrebami)

Mandatna doba članov Komisije za tutorstvo traja štiri leta, mandatna doba študentskih predstavnikov pa eno leto.

Člani komisije:

 • prof. dr. Roman Kuhar
 • prof. dr. Jerneja Kavčič
 • prof. dr. Tone Smolej
 • izr. prof. dr. Jernej Zupančič
 • Katja Švarc
 • Marjeta Prelesnik Drozg
 • Pika Kristan, predstavnica ŠS FF

Delovanje komisije za priznanja FF določa Pravilnik o podeljevanju priznanj, ki ga sprejme Senat FF.

Komisijo sestavlja sedem članov: dekan, trije pedagoški/znanstveni delavci, en član OHK, en član iz vrst strokovnih služb in en predstavnik Študentskega sveta FF. Na podlagi predlogov, ki jih posredujejo oddelki in druge organizacije enote FF, dekanov kolegij in strokovne službe, Senat FF izvoli člane komisije iz vrst pedagoških delavcev, znanstvenih delavcev in predstavnikov strokovnih služb.

Mandatna doba članov komisije traja štiri leta, mandatna doba študentskega predstavnika pa eno leto. 

Na podlagi predlogov je Senat FF na seji 25. 10. 2017 imenoval Komisijo za priznanja FF za mandatno obdobje od 25. 10. 2017 do 25. 10. 2021.

Ostale komisije senata

Člani komisije:

 • izr. prof. dr. Đurđa Strsoglavec, predsednica komisije
 • red. prof. dr. Tone Smolej, namestnik predsednice komisije
 • Jonathan Rebetz, študent, član komisije
 • Luka Kropivnik, študent, član komisije
 • Lucija Vilčnik, študentka, namestnica člana komisije
 • Eva Kryštufek, študentka, namestnica člana komisije

Mandatna doba članov komisije iz vrst visokošolskih učiteljev in sodelavcev je 4 leta in traja do 20. 5. 2021.

Mandatna doba članov komisije iz vrst študentov je eno leto.

Člani komisije:

 • prof. dr. Grega Repovš
 • izr. prof. dr. Robert Masten
 • izr. prof. dr. Gregor Sočan
 • prof. dr. Borut Ošlaj
 • izr. prof. dr. Mateja Habinc
 • prof. dr. Robert Kroflič
 • prof. dr. Tina Kogovšek

Komisija za etiko ima tudi razširjeno članstvo, v katerega so vključeni mentorji kandidatov, ki oddajajo dispozicijo. Razširjeno članstvo se lahko poveča za strokovnjake tistih področij, kjer se v praksi pokaže, da je to potrebno.

Mandatna doba članov komisije traja od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2023.

Več na spletni strani Komisije za etiko Filozofske fakultete.

 

Sklep Dekanovega kolegija z dne 10. 3. 2020:

Administrativno podporo Komisiji za etiko FF z nastopom dela nove sodelavke prevzame Referat za doktorski študij (3. stopnja).

Delovno skupino za reševanje študentskih pritožb zoper odločbe Odbora za študentska vprašanja in usmerjanje Filozofske fakultete sestavljajo:

 • prof. dr. Gašper Ilc, prodekan za dodiplomski in magistrski študij ter informacijski sistem
 • prof. dr. Mojca Krevel, članica SE FF
 • prof. dr. Gregor Pompe, član SE FF
 • Jonathan Rebetz, študent
 • Nejc Kralj, študent

Delovna skupina za reševanje študentskih pritožb je imenovana za študijski leti 2019/2020 in 2020/2021. 

Upravni odbor FF

Upravni odbor FF (UO FF) je organ upravljanja. Odloča o gospodarjenju s sredstvi, pridobljenimi z dejavnostjo, opredeljeno v 26. členu Statuta UL, oziroma o gospodarjenju s sredstvi, pridobljenimi z dejavnostjo v okviru pravne sposobnosti FF.

Njegovo delo, sestavo in zadolžitve opredeljujejo Pravila Filozofske fakultete.

1.  doc. dr. Frančiška Lipovšek, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

2. doc. dr. Andrej Gaspari, Oddelek za arheologijo

3.  doc. dr. Luka Culiberg, Oddelek za azijske študije

4. prof. dr. Mihael Kovač, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

5. izr. prof. dr. Jaka Repič, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

6. prof. dr. Janko Lozar Mravlje, Oddelek za filozofijo

7.  izr. prof. dr. Simon Kušar, Oddelek za geografijo

8. izr. prof. dr. Irena Samide, Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

9. doc. dr. Sonja Weiss, Oddelek za klasično filologijo

10. doc. dr. Aleš Nagode, Oddelek za muzikologijo

11. izr. prof. dr. Klara Skubic Ermenc, Oddelek za pedagogiko in andragogiko

12. prof. dr. Tone Smolej, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

13. doc. dr. Luka Repanšek, Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

14. prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar, Oddelek za prevajalstvo

15. prof. dr. Matija Svetina, Oddelek za psihologijo

16. doc. dr. Katarina Marinčič, Oddelek za romanske jezike in književnosti

17. doc. dr. Špela Sevšek Šramel, Oddelek za slavistiko

18. prof. dr. Mateja Pezdirc Bartol, Oddelek za slovenistiko

19. doc. dr. Gorazd Kovačič, Oddelek za sociologijo

20. doc. dr. Katja Mahnič, Oddelek za umetnostno zgodovino

21. doc. dr. Dušan Mlacović, Oddelek za zgodovino

22. Mojca Bele, sam. str. del. na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo, članica iz vrst strokovno-administrativnih in tehničnih delavcev

23. Andrej Novinec, predstavnik ŠS FF

 

Mandat članov UO FF, zaposlenih na FF, je 2 leti, mandat člana UO FF iz vrst študentov pa je 1 leto.

Konstitutivna seja UO FF je bila 15. 6. 2020.

Akademski zbor

Akademski zbor obravnava poročila dekanje o delu FF in letno poročilo o kakovosti ter daje pobude in predloge Senatu FF. Akademski zbor sestavljajo vse zaposlene z nazivom visokošolska učiteljica, znanstvena delavka ter visokošolska in raziskovalna sodelavka in študentka. Pri delu Akademskega zbora sodelujejo predstavnice strokovnih delavk.

Njegovo delo, sestavo in zadolžitve opredeljujejo Pravila Filozofske fakultete.

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

red. prof. dr. Igor

MAVER

 

red. prof. dr. Lilijana 

BURCAR

 

doc. dr. Frančiška 

LIPOVŠEK

 

lekt. dr. Mirjana

ŽELJEŽIČ

 

doc. dr. Andrej 

STOPAR

 

doc. dr. Monika 

KAVALIR

Oddelek za arheologijo

izr. prof. dr. Katarina Katja

PREDOVNIK

 

doc. dr. Tina 

MILAVEC

 

doc. dr. Simona 

PETRU

Oddelek za azijske študije

doc. dr. Nataša 

VISOČNIK GERŽELJ

 

doc. dr. Saša

ISTENIČ

 

doc. dr. Luka

CULIBERG

Oddelek za bibilotekarstvo

izr. prof. dr. Andrej

BLATNIK

 

doc. dr. Ana

VOGRINČIČ ČEPIČ

 

doc. dr. Marija

PETEK

 

doc. dr. Katarina

ŠVAB

Oddelek za etnologijo in antropologijo

izr. prof. dr. Mateja 

HABINC

 

izr. prof. dr. Jože 

HUDALES

 

doc. dr. Boštjan

KRAVANJA

 

doc. dr. Ana Sarah

LUNAČEK BRUMEN

Oddelek za filozofijo

red. prof. dr. Dean

KOMEL

 

red. prof. dr. Franci

ZORE

 

red. prof. dr. Eva

DOLAR BAHOVEC

 

doc. dr. Sebastjan

VÖRÖS

 

doc. dr. Borut

CERKOVNIK

 

doc. dr. Jurij

SIMONITI

Oddelek za geografijo

izr. prof. dr. Matej

OGRIN

 

red. prof. dr. Darko

OGRIN

 

izr. prof. dr. Tatjana

RESNIK PLANINC

 

izr. prof. dr. Barbara

LAMPIČ

 

doc. dr. Boštjan

ROGELJ

 

doc. dr. Tajan

TROBEC

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

izr. prof. dr. Darko 

ČUDEN

 

doc. dr. Petra 

KRAMBERGER

 

lekt. dr. Mateja 

GABER

 

izr. prof. dr. Janja

POLAJNAR LENARČIČ

 

lekt. dr. Anita 

SREBNIK

 

lekt. dr. Urška 

VALENČIČ ARH

 

doc. dr. Andreja

RETELJ

Oddelek za klasično filologijo

doc. dr. Branko

SENEGAČNIK

 

doc. dr. David

MOVRIN

 

lekt. Barbara

ŠEGA ČEH

 

doc. dr. Andreja

INKRET

Oddelek za muzikologijo

red. prof. dr. Matjaž 

BARBO

 

red. prof. dr. Leon 

STEFANIJA

 

doc. dr. Nejc 

SUKLJAN

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

izr. prof. dr. Barbara 

ŠTEH

 

red. prof. dr. Monika 

GOVEKAR OKOLIŠ

 

izr. prof. dr. Andreja

HOČEVAR

 

izr. prof. dr. Damijan 

ŠTEFANC

 

doc. dr. Petra

GREGORČIČ MRVAR

 

doc. dr. Katja

JEZNIK

 

asist. dr. Marjeta 

ŠARIĆ

Oddelek za prevajalstvo

red. prof. dr. Nike

KOCIJANČIČ POKORN

 

red. prof. dr. Vojko

GORJANC

 

red. prof. dr. Agnes

PISANSKI PETERLIN

 

doc. dr. Silvana

OREL KOS

 

doc. dr. Sonia

VAUPOT

 

izr. prof. dr. Tanja

ŽIGON

 

doc. dr. Nataša

HIRCI

 

doc. dr. Amalija

MAČEK

 

doc. dr. Adriana

MEZEG

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

red. prof. dr. Matevž 

KOS

 

red. prof. dr. Vid

SNOJ

 

doc. dr. Alen Albin

ŠIRCA

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

red. prof. dr. Marina

ZORMAN

 

izr. prof. dr. Christina

MANOUILIDOU

Oddelek za romanske jezike in književnosti

red. prof. dr. Jasmina 

MARKIČ

 

izr. prof. dr. Marjana

ŠIFRAR KALAN
 

izr. prof. dr. Patrizia 

FARINELLI

 

izr. prof. dr. Boštjan Marko 

TURK

 

doc. dr. Katarina

MARINČIČ

 

doc. dr. Agata 

ŠEGA

 

izr. prof. dr. Meta 

LAH

 

lekt. Gemma Maria 

SANTIAGO ALONSO

 

lekt. mag. Daša 

STANIČ

 

asist. dr. Mirjam

PREMRL

Oddelek za psihologijo

izr. prof. dr. Andreja

AVSEC

 

izr. prof. dr. Eva

BOŠTJANČIČ

 

red. prof. dr. Sonja

PEČJAK

 

red. prof. dr. Cirila

PEKLAJ

 

izr. prof. dr. Gregor

SOČAN

 

doc. dr. Luka

KOMIDAR

 

doc. dr. Tina

PIRC

Oddelek za slavistiko

red. prof. dr. Vesna

POŽGAJ HADŽI

 

doc. dr. Vanda 

BABIČ

 

doc. dr. Tatjana

BALAŽIC BULC

 

doc. dr. Blaž

PODLESNIK

 

izr. prof. dr. Maria

WTORKOWSKA

 

lekt. Tatjana

KOMAROVA

 

lekt. Bojana

MALTARIĆ

 

lekt. Darija

PIVK

Oddelek za slovenistiko

red. prof. dr. Irena 

OREL

 

izr. prof. dr. Alenka

ŽBOGAR

 

izr. prof. dr. Aleksander

BJELČEVIČ

 

red. prof. dr. Hotimir

TIVADAR

 

izr. prof. dr. Urška

PERENIČ

Oddelek za sociologijo

izr. prof. dr. Damjan

MANDELC

 

izr. prof. dr. Anja

ZALTA

 

doc. dr. Igor 

ŠKAMPERLE

 

doc. dr. Primož

KRAŠOVEC

Oddelek za umetnostno zgodovino

doc. dr. Stanko 

KOKOLE

 

izr. prof. dr. Beti 

ŽEROVC

 

doc. dr. Rebeka

VIDRIH

Oddelek za zgodovino

doc. dr. Bojan 

BALKOVEC

 

izr. prof. dr. Janez

MLINAR

 

izr. prof. dr. Sašo

JERŠE

 

izr. prof. dr. Kornelija

AJLEC

Pedagoška enota za šport

pred. Metka 

JERMAN ŠENICA

 

   

Člani AZ FF iz vrst študentov

Andrej

NOVINEC

 

Nejc

KRALJ

 

Luka

KROPIVNIK

 

Tina

TOMŠIČ

 

Jonathan

REBETZ

 

Sara Svati

SHARAN

 

Katja Ana

POKERŽNIK

 

Larina

GRIESSLER

 

Rachela

ŠKRINJAR

 

Ivana

MARIČIĆ

 

Janja

ANTIĆ

 

Jure

PLUT

 

Pika

KRISTAN

 

Luka

BRENKO

 

Jaka

KLUN

 

Daša

GABERŠEK

 

Brina Minca

HERLEC

 

Mia

HOČEVAR

 

Žiga

DOBRAVC

 

Vida

JOCIF

 

Karin

GRADIŠNIK

 

Nesa

VREČER

 

Katja

ČERNE

Mandatna doba članov Akademskega zbora je 4 leta in traja od 12. 5. 2017 do 12. 5. 2021. 

Mandatna doba predstavnikov študentov je 1 leto.

Komisije Senata UL

Senat UL je na 2. seji dne 21. 11. 2017 imenoval nove člane delovnih teles senata UL (FF ima člane v 13. komisijah od 20) za naslednje mandatno obdobje:

 • Disciplinska komisija II. stopnje za študente (doc. dr. Gorazd Kovačič)
 • Habilitacijska komisija (prof. dr. Martina Ožbot Currie)
 • Komisija za dodiplomski študij (izr. prof. dr. Maja Šabec)
 • Komisija za doktorski študij (prof. dr. Smiljana Komar)
 • Komisija za kakovost (izr. prof. dr. Barbara Pihler Ciglič)
 • Komisija za magistrski študij (prof. dr. Gašper Ilc)
 • Komisija za podeljevanje častnih nazivov in nagrad (prof. dr. Tone Smolej)
 • Komisija za Prešernove nagrade študentom (prof. dr. Jasmina Markič)
 • Komisija za pritožbe študentov (doc. dr. Irena Samide)
 • Komisija za razvoj knjižničnega sistema (mag. Priscila Gulič)
 • Komisija za socialno ekonomska vprašanja študentov (asist. dr. Jasna Podreka)
 • Komisija za študente s posebnim statusom (prof. dr. Hotimir Tivadar)
 • Statutarna komisija (prof. dr. Nike Kocijančič Pokorn)

Mandat članov delovnih teles senata traja najdlje do konca mandata Senata UL, in sicer najkasneje do 30. 9. 2021.

Mandat študentov je eno leto.

Filozofska fakulteta je 2019 praznovala 100 let obstoja

Ob ustanovitvi Univerze v Ljubljani leta 1919 je bila Filozofska fakulteta njena ustanovna članica. V Zbornični dvorani takratnega Deželnega dvorca je 3. decembra 1919 potekalo prvo predavanje v slovenskem jeziku na novoustanovljeni Univerzi v Ljubljani.