Foto: Nejc Kavka

Oddelek za geografijo

Aplikacije – komuniciranje z javnostmi

V spletnem GIS okolju ArcGIS Online razvijamo, vzpostavljamo in vzdržujemo različne aplikacije, ki podpirajo učinkovito komuniciranje s strokovno in splošno javnostjo. Aplikacije omogočajo tako pregledovanje podatkov, kot tudi sodelovalen pristop pri vnašanju in urejanju podatkov (razvoj mobilnih aplikacij za sodelovalno kartiranje). Velik del prikazanih podatkov je javen, del pa še interne narave oziroma namenjen ožjim strokovnim skupinam in uporabnikom.

 

  1. Funkcionalno razvrednotena območja v Sloveniji 2020

V javnem pregledovalniku so dostopne osnovne informacije o funkcionalno razvrednotenih območjih, mogoče je pregledovanje po regijah in tipih funkcionalno razvrednotenih območij. S približevanjem karte se prikaže poligon posameznega območja, ob kliku na posamezno lokacijo pa so dostopni tudi osnovni podatki o posameznem območju.

Prikazane so razmere septembra 2020, ko smo smo zaključili prvo ažuriranje nacionalne baze FDO (prvi popis leta 2017, evidentiranih 1081 območij (projekt CRP, sofinancer MGRT). V bazi 2020 je prikazanih 1067 lokacij v skupni površini 3.747 ha.

S kontinuiranim spremljanjem procesov opuščanja dejavnosti in drugih oblik razvrednotenja v prostoru raziskovalci na Oddelku za geografijo nadaljujemo – sistemsko na ravni Slovenije trenutno še ni zagotovljeno spremljanje, potrebe po tovrstnih podatkih pa so izražene s strani različnih resorjev (poleg gospodarskega še okoljsko, kmetijsko, infrastrukturno ministrstvo), javnih inštitucij (občin in regij) ter gospodarstva.

Sistematično nadaljujemo z spremljanjem in evidentiranjem aktualni razmer, celoten arhiv do sedaj zbranih gradiv in fotografij (od leta 2015 dalje) pa hranimo na Oddelku za geografijo FF. Spremembe v prostoru, vezane na obstoječa in na novo prepoznana razvrednotena območja, od leta 2017 ažurno spremljamo na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete UL.

 

  1. Spletišče Uporabna Geografija

Je plod sodelovanja raziskovalnega, strokovnega in tudi pedagoškega dela znotraj programske skupine in širše - z vključitvijo geografov "iz prakse" ter učiteljev geografije. Spletišče je javno dostopno in raste v skladu z novimi IKT-podprtimi dejavnostmi in idejami s strani raziskovalcev ali uporabnikov. Glavne vsebine: podpora pripravi in izvedbi strokovnih ekskurzij (tudi za druge stroke), zbirka mobilnih in spletnih geoinformacijskih aplikacij (https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=9559), iskalnik po zemljevidih, tudi forumi na teme tehnologije za terensko raziskovanje in drugo. 

 

  1. Šolski ekovrtovi (ŠEV) v Sloveniji

Z vzpostavitvijo pregledovalnika, ki je namenjen mentorjem šolskih ekovrtov in širši javnosti, želimo okrepiti izmenjavo izkušenj in dobrih praks med nosilci šolskih vrtov ter povečati prepoznavnost in javno podporo šolskim vrtovom.

Program šolski ekovrtovi v Sloveniji prepoznavamo kot „primer dobre prakse“ prenosa znanj s področja trajnostnega razvoja. S podporo izobraževanju in ozaveščanju ter ustreznemu komuniciranju sodelujemo z Društvom šolski ekovrtovi in jim nudimo strokovno podporo pri učno-vzgojni rabi šolskih vrtov.

Sodelavke in sodelavci oddelka